7 czerwca 2019 KE opublikowała Cybersecurity Act

Cybersecurity Act (CA) to druga, po dyrektywie NIS, ogólnoeuropejska regulacja w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Propozycja aktu została przedstawiona we wrześniu 2017, jako część tzw. pakietu cyberbezpieczeństwa, natomiast porozumienie w sprawie Aktu Parlament Europejski i Komisja osiągnęły 10 grudnia 2018. CA składa się z dwóch części: nowego, permanentnego mandatu dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), […]

Czytaj więcej >>

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z działań platform internetowych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

17 maja Komisja Europejska opublikowała comiesięczne sprawozdania z działań podejmowanych przez platformy internetowe przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w zakresie zwalczania dezinformacji. Komisja z zadowoleniem przyjęła zdecydowane działania platform internetowych mające zapobiegać operacjom dezinformacyjnym. Dokumenty do pobrania: Facebook Google Twitter  

Czytaj więcej >>

Wskazówki w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych

29 maja Komisja Europejska opublikowała wskazówki w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych. Wskazówki mają ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom zrozumienie powiązań między rozporządzeniem w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do zbiorów danych obejmujących dane osobowe i nieosobowe. Dokumenty do pobrania: Guidance on the Regulation Regulation on […]

Czytaj więcej >>

The Cyber Law Toolkit

28 maja NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence opublikowało The Cyber Law Toolkit. Jest to zasób wiedzy dla prawników i studentów, który składa się z kilku scenariuszy. Każdy zawiera opis cyberincydentów inspirowanych prawdziwymi przykładami oraz szczegółową analizę prawną. Celem analizy jest przedstawienie możliwości zastosowania prawa międzynarodowego do różnych scenariuszy. Zestaw narzędzi jest dostępny bezpłatnie […]

Czytaj więcej >>

Ramy decyzji w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej członkom

17 maja Rada Unii Europejskiej ustanowiła ramy dla decyzji w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim. Nowe przepisy umożliwią nakładanie sankcji na osoby fizyczne i podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie lub usiłowanie przeprowadzenia cyberataków na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Decyzja ma zastosowanie do cyberataków wywołujących poważne skutki, które stanowią […]

Czytaj więcej >>

Raport Komisji Europejskiej

3 maja Komisja Europejska opublikowała raport „The future of work? Work of the future!” dotyczący wpływu nowych technologii na rynek pracy i gospodarkę Unii Europejskiej. Dokument do pobrania: Future of Work

Czytaj więcej >>

Szczyt przywódców Unii Europejskiej

9 maja w Sybinie (Rumunia) odbywa się szczyt przywódców Unii Europejskiej, którego celem jest określenie priorytetów Unii przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i omówienie nowego strategicznego programu Unii Europejskiej na lata 2019-2024. Program skupia się na 5 głównych wymiarach: Europa zapewniająca ochronę, konkurencyjna Europa,sprawiedliwa Europa, zrównoważona Europa i wpływowa Europa. Zgodnie z zaleceniami Komisji […]

Czytaj więcej >>

Europejski Fundusz Obronny

18 kwietnia Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie ustanawiające Europejski Fundusz Obronny. Program o szacowanej wartości 13 mld euro ma zostać sfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Celem programu jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności sektora obronnego Unii Europejskiej poprzez rozwijanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie badań i rozwoju technologii obronnych. Obecnie rozporządzenie oczekuje na […]

Czytaj więcej >>

10. Forum Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS)

Zakończyło się 10. Forum Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS). Podkreślono znaczenie WSIS Action Lines jako ram, które mogą służyć do lepszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ w kontekście społeczeństwa informacyjnego. Interesariusze forum oczekują, że WSIS Action Lines staną się jednym z filarów Regionalnych Forum Zrównoważonego Rozwoju. Zapowiedziano również umocnienie regionalnych działań WSIS. Główne tematy WSIS 2019: aktywacja […]

Czytaj więcej >>

Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G w UE

26 marca Komisja Europejska wydała rekomendacje dotyczące działań i środków operacyjnych dotyczących bezpieczeństwa sieci 5G w Unii Europejskiej. Zalecenia skupiają się na analizie zagrożeń w kontekście cyberbezpieczeństwa sieci 5G oraz wzmocnienie środków zapobiegawczych. W zaleceniu opisano środki operacyjne, które należy wdrożyć na szczeblu krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej. Państwa członkowskie do 30 czerwca 2019 […]

Czytaj więcej >>