Wytyczne na temat dzielenia się danymi z sektora prywatnego: W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych

Wraz z zaprezentowanym 25 kwietnia 2018 roku komunikatem „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych”, KE zaprezentowała także wytyczne na temat dzielenia się danymi z sektora prywatnego. Komisja podkreśliła, że rozwój gospodarki opartej na danych jest istotną kwestią również z punktu widzenia sektora publicznego.

Innowacje oparte na danych są kluczowym czynnikiem wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie. Rosnące znaczenie danych generowanych przez Internet, Internet Rzeczy (IoT), coraz większa dostępność narzędzi analitycznych Big Data oraz aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję – to obecnie główne czynniki rozwoju technologicznego. Możliwość wielokrotnego wykorzystania tych samych danych do różnorodnych produkcji, promocji albo usług, sprawia że dzielenie się danymi między firmami staje się coraz bardziej atrakcyjną wizją. 

KE określiła zasady współpracy w obszarze danych nieosobowych:

  • Przejrzystość: wyznaczenie osób i podmiotów, które będą miały dostęp do danych generowanych przez produkt lub usługę; określenie rodzaju danych, poziomu ich szczegółowości oraz celów, do których dane zostaną wykorzystane.
  • Wspólnie tworzona wartość: uwzględnienie faktu, że czasem dane powstają jako efekt uboczny korzystania z urządzenia, a do ich powstania przyczynia się kilka stron.
  • Szacunek dla interesów innych firm: odpowiednia ochrona interesów i tajemnic handlowych wszystkich firm zaangażowanych we współpracę.
  • Ochrona konkurencji: uwzględnienie prawa do prowadzenia uczciwej konkurencji przez wszystkie zaangażowane podmioty.

Wymiana danych business to business (B2B)

Współpraca w obszarze danych w sektorze prywatnym może przybierać różne formy. Zależnie od rodzaju wymienianych informacji i charakterystyki samego biznesu, może się to odbywać w ramach:

  • otwartej wymiany danych (Open Data approach),
  • udostępniania danych za wynagrodzeniem,
  • tzw. „rynku danych”, czyli platformy, na której firmy mogą anonimowo wymieniać potrzebne informacje.

Wymiana danych zawsze powinna być realizowana na podstawie umowy, która określa przedmiot i wartość kontraktu, pozostałe warunki współpracy i chroni interesy wszystkich stron. Umowa powinna również regulować kwestie zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Wymiana danych business to government (B2G)

Współpraca w zakresie wymiany danych między sektorem prywatnym i publicznym może odbywać się z korzyścią dla obu stron, obniżać koszty funkcjonowania, a także ograniczyć konieczność samodzielnego zbierania informacji przez sektor publiczny (ankiety itp.), na czym zyskują obywatele i wszystkie inne podmioty. Dane, które służą szeroko pojętemu interesowi publicznemu, powinny być przekazywane do sektora publicznego na preferencyjnych warunkach. Może się to odbywać w drodze partnerstwa, poprzez konkursy albo pośredników zbierających dane (np. Centrum Badań Konsumentów). Żeby zabezpieczyć informacje poufne, możliwe jest zastosowanie modeli obliczeniowych, z pomocą których uzyskujemy potrzebne informacje bez ujawniania danych wejściowych. Obliczenia mogą być wykonane bez przenoszenia danych poza firmę.

Przekazanie danych do sektora publicznego również powinno być regulowane poprzez umowę określającą rodzaj, zakres i cel wykorzystania danych, a także techniczne aspekty związane z ich transferem i bezpieczeństwem. 


TAGI Strategia, Unia Europejska,