Plan działań na rzecz wdrożenia Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2017-2022

18 stycznia 2018 r. Minister Cyfryzacji przedstawił plan działań dotyczący Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa. Dokument ten, podobnie jak same KRPC, opracował międzyresortowy zespół. Jest to dokument planistyczny.

Plan działań Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa przedstawia:

1. Kierunki interwencji organów administracji rządowej do 2022 roku.

2. Wykaz zadań służący osiągnięciu celów KRPC.

3. Wykaz działań w ramach określonych zadań.

4. Zasady finansowania działań.

5. Zagadnienia monitorowania i sprawozdawczości.

Zespół opracował dokument, aby zsynchronizować działania różnych podmiotów i organów uczestniczących w ochronie cyberprzestrzeni RP. 

TAGI Polska, Strategia,