Platformy Internetowe i Jednolity Rynek Cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy

W komunikacie z maja 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła możliwości innowacji i wyzwania regulacyjne związane z rozwojem platform internetowych w kontekście budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego. Publikację dokumentu poprzedziły szerokie konsultacje, w których udział wzięła zarówno administracja publiczna, jak i sektor prywatny.

Platformy Internetowe mają znaczący wpływ na innowacje i wzrost gospodarczy Jednolitego Rynku Cyfrowego. Ich funkcjonowanie rewolucjonizuje dostęp do informacji oraz podnosi wydajność wielu innych rynków m.in. poprzez ulepszenie połączenia sprzedawców oraz nabywców.

Zdaniem KE, żeby rozwijać i wspierać nowopowstałe platformy internetowe w UE, niezbędne jest utworzenie odpowiedniego środowiska i właściwych ram prawnych. Kluczowe jest także utworzenie sprawnego Jednolitego Rynku Cyfrowego i znoszenie barier, aby umożliwić przedsiębiorcom wejście na rynek i szybki rozwój. Jeśli takie warunki nie zostaną zagwarantowane, firmy mogą przenieść działalność poza Europę. 

Działania zapowiedziane w Komunikacie KE

  • Zapewnienie równych szans dla usług cyfrowych tego samego rodzaju.
  • Zapewnienie odpowiedniego działania platform internetowych, które umożliwi ochronę podstawowych wartości.
  • Wspieranie wzajemnego zaufania, przejrzystości i uczciwości. Informowanie i zwiększanie uprawnień obywateli oraz konsumentów, a także zapewnienie sprawiedliwego i sprzyjającego innowacjom otoczenia biznesowego.
  • Utrzymanie otwartego i niedyskryminującego charakteru rynków, co pozwoli wesprzeć gospodarkę opartą na danych.

Wspólne cechy platform internetowych

Podczas konsultacji KE zidentyfikowała cechy wspólne dla wszystkich rodzajów PI:

  • Zdolność do tworzenia i kształtowania nowych rynków w oparciu o gromadzenie, przetwarzanie i edytowanie dużych ilości danych.
  • Działalność na wielu rynkach, z różnym stopniem kontroli nad bezpośrednimi relacjami między grupami użytkowników.
  • Korzystanie z „efektów sieciowych”, jeżeli wartość usługi wzrasta w miarę wzrostu liczby użytkowników.
  • Częste wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu szybkiego i bezproblemowego dotarcia do swoich użytkowników.
  • Odgrywanie kluczowej roli w tworzeniu wartości cyfrowych, ułatwianie podejmowania nowych przedsięwzięć biznesowych oraz wytwarzanie nowych strategicznych zależności.

Platformy internetowe

Platformy Internetowe (PI) to bardzo szybko rozwijająca się gałąź rynku cyfrowego. PI przyjmują różny kształt i rozmiar, mają także bardzo szeroki zakres. Są to zarówno internetowe platformy reklamowe, jak i giełdy, wyszukiwarki, portale społecznościowe, platformy dystrybucyjne aplikacji, platformy usług łączności, platformy systemów płatniczych czy platformy gospodarki współpracy. 

Tematyka platform jest związana z Dyrektywą NIS, której aneks III odnosi się do dostawców usług cyfrowych. Jest to także zgodne ze Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego, która zakłada bezpieczny rozwój nowego rodzaju usług cyfrowych. 


TAGI Strategia, Unia Europejska,