Droga ku cyfrowej dekadzie

14 lipca 2022 roku Parlament Europejski i Rada UE przyjęły porozumienie polityczne w sprawie programu „Droga ku cyfrowej dekadzie”. Głównym celem inicjatywy jest wyznaczenie wspólnego dla wszystkich państw członkowskich kierunku rozwoju europejskiej transformacji cyfrowej, określonej w „Cyfrowym kompasie do 2030 r.”. Program ustanawia mechanizmy monitorowania i zasady współpracy w obszarach umiejętności i infrastruktury, w tym łączności, cyfryzacji przedsiębiorstw i obszaru internetowych usług publicznych.

Zawarte porozumienie było poprzedzone dokumentem Komisji Europejskiej z marca 2021 r. dotyczącym „Cyfrowego Kompasu na 2030 r.”., a następnie wnioskiem z września 2021 r.  w sprawie „Drogi ku cyfrowej dekadzie” na rzecz transformacji cyfrowej, w którym określono strategiczne ramy działania.

Plan działania przewiduje propozycje państw członkowskich dotyczące strategicznych planów osiągnięcia zamierzonych celów, z uwzględnieniem środków regulacyjnych i inwestycji. Komisja Europejska, we współpracy z państwami członkowskimi opracuje trajektorie realizacji każdego z celów cyfrowych na poziomie unijnym.

Postępy i aktualny stan zaawansowania będę mierzone za pomocą wskaźników efektywności używanych w Indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) i będą oceniane w corocznym sprawozdaniu, które będzie przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Pierwszy coroczny raport uwzględniający najnowsze dane ma być przyjęty w czerwcu 2023 r.

Komisja Europejska i państwa członkowskie mają współpracować w obszarach, które wymagają dodatkowego wsparcia.  W 2026 r. Komisja planuje przegląd statusu wyznaczonych celów zarówno w zakresie postępów technologicznych, gospodarczych jak i społecznych.

Aby wzmocnić zdolności cyfrowe, państwa członkowskie mogą się angażować w duże projekty międzynarodowe, łącząc zasoby i zacieśniając współpracę. Komisja, ze swojej strony, zadeklarowała pomoc w definiowaniu i opracowywaniu tego typu projektów. Ustalono także wstępną listę obszarów na potrzeby inwestycji obejmującą m.in. wspólną infrastrukturę danych, budowę korytarzy 5G, podłączoną do sieci administrację publiczną, obliczenia wielkiej skali, europejską infrastrukturę usług blockchain i procesory o niskim poborze mocy.

Na mocy programu Komisja proponuje powołać również konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej. Konsorcjum będzie wspierało wdrażanie projektów międzynarodowych i ułatwi państwom członkowskim współpracę w obszarze inwestycji w infrastrukturę cyfrową.

Warunkiem wejścia w życie „Drogi ku cyfrowej dekadzie” jest formalne zatwierdzenie porozumienia przez Parlament Europejski i Radę UE.