Digital Government Index 2019

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport Digital Government Index 2019, w którym analizuje poziom dojrzałości cyfrowej administracji publicznej w poszczególnych krajach członkowskich. W raporcie przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, zaobserwowane trendy oraz preferowane kierunki działania. Publikacja raportu ma także zachęcić rządy do zwiększenia wysiłków na rzecz wykorzystania technologii cyfrowych i otwartego dostępu danych w administracji publicznej. W badaniu wzięto udział 29 państw członkowskich OECD oraz 4 kraje partnerskie. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują obiecujące, aczkolwiek skromne postępy na drodze do solidnych, cyfrowych rządów [1] .

OECD przeprowadziła ocenę postępów państw członkowskich na drodze do dojrzałego poziomu cyfryzacji w sześciu wymiarach określających ramy polityki rządu (OECD Digital Government Policy Framework, DGPF):

 • cyfrowy z założenia (digital by design),
 • rząd jako platforma (government as a platform),
 • sektor publiczny oparty na danych (data-driven public sector),
 • otwarte dane publiczne (open by default),
 • popytowe podejście do innowacji (user-driven)[2],
 • proaktywność (proactiveness)[3].

Z badań wynika, że niewiele krajów poczyniło postępy w kierunku dojrzałych rządów cyfrowych. OECD stwierdza, że pomimo istniejących możliwości, w wielu krajach nie zostały podjęte odpowiednie środki, aby zapewnić przeprowadzenie cyfrowych reform rządowych. Jest to szczególnie widoczne w takich wymiarach jak: brak odpowiedniego zaangażowanie obywateli w proces tworzenia transformacji cyfrowej, a także udostępnianie przez administrację otwartych danych.

Tabela 1. Digital Government Index 2019 – wyniki badań

Wnioski po przeprowadzeniu badania oraz kierunki rozwoju polityki OECD

– Przyjęcie spójnego i kompleksowego podejścia do projektowania i wdrażania cyfrowych reform rządowych.

Transformacja cyfrowa i przejście od e-administracji powinny być odporne i niezależne od zmian politycznych. Przeprowadzone badania pokazały, że najlepsze wyniki we wprowadzaniu cyfrowych reform osiągają te kraje, które posiadają zaplanowane, długofalowe strategie. W krajach ze średnim i słabym wynikiem w tym parametrze zaobserwowano znaczącą różnicę pomiędzy planowanymi działaniami w obszarze przeprowadzenia reform a ich faktyczną realizacją.

– Tworzenie i zapewnianie  solidnych rozwiązań w zakresie zarządzania, czyli realizowanie projektów ICT przez rząd.   

OECD zdecydowanie opowiada się za przyjęciem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICTs) w obszarze e-administracji. Kraje, które posiadają wypracowane standardy i formalne mechanizmy zarządzania projektami ICT osiągają najlepsze wyniki we wdrażaniu transformacji cyfrowej. OECD jest zdania, że poprzez wprowadzanie pełnej cyfryzacji w sektorze publicznym można zwiększyć wydajności i przejrzystość rządów. To z kolei przyczynia się do świadczenia lepszych usług administracyjnych obywatelom i przedsiębiorcą.

– Powiększanie ilości otwartych danych sektora publicznego.

OECD zakłada, że dostęp do otwartych danych sektora publicznego przekłada się na wzrost wiarygodności i transparentności, otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorców oraz zwiększa zaangażowanie obywateli w sprawy państwa.Realizowanie tego postulatu wymaga od rządów opracowania długofalowych strategii, a także powołania zinstytucjonalizowanych stanowisk, które będą odpowiedzialnych za ich wdrażanie w całym sektorze publiczny. OECD stwierdza, że na tym polu pozostaje jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Obecnie tylko nieliczne kraje posiadają odpowiednie mechanizmy koordynowania i wdrażania inicjatyw w tym zakresie.

– Proaktywne zaangażowanie użytkowników i zainteresowanych stron w możliwość wdrażania cyfrowych reform rządowych.

 Zaangażowanie użytkowników oraz wszystkich zainteresowanych stron w proces tworzenia cyfrowych reform pozwoli lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby i oczekiwania. Dodatkowo zwiększy legitymizację podejmowanych przez rządy decyzji. Aktualnie w większość krajów brakuje mechanizmów angażujących obywateli w projektowanie i dostarczanie cyfrowych usług, co może przyczynić się do tego, że włożone wysiłki w transformację cyfrową nie będą odpowiednio dostosowane do finalnych potrzeb odbiorców.

–  Opracowanie środków i mechanizmów politycznych służących do monitorowania postępów w zakresie wprowadzania transformacji cyfrowej.

 OECD uważa, że inwestowanie w takie narzędzia pomoże krajom zmniejszyć różnicę między wprowadzanymi zmianami a oczekiwaniami rezultatami. W większości zbadanych państwach wciąż brakuje mechanizmów pomiaru transformacji cyfrowej administracji publicznej.

Podsumowanie

 1. OECD opublikowało raport Digital Government Index 2019, który powstał jako narzędzie służące do usprawnienia polityki rządów OECD w obszarze e-administracji.
 2. Jest to jedyny w swoim rodzaju instrument pomiarowy do porównywania postępów w dziedzinie cyfrowej administracji rządowej państw członkowskich OECD.
 3. Analizy dla każdego z wymiarów ram polityki cyfrowej OECD zostały wykonane przy pomocy Cyfrowego Indeksu Rządowego (DGI).
 4. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na obiecujące, aczkolwiek skromne postępy na drodze do solidnych, cyfrowych rządów.
 5. Transformacja cyfrowa i przejście od e-administracji powinny być odporne i niezależne od zmian politycznych.
 6. OECD zdecydowanie opowiada się za przyjęciem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICTs) w obszarze e-administracji.
 7. Aktualnie w większość krajów brakuje mechanizmów angażujących obywateli w projektowanie i dostarczanie cyfrowych usług.
 8. OECD uważa, że inwestowanie w opracowanie środków i mechanizmów politycznych pomoże krajom zmniejszyć różnicę między wprowadzanymi zmianami a oczekiwaniami rezultatami.

[1] Opublikowany raport powstał w oparciu o wyniki badania opracowanego na podstawie Cyfrowego Indeksu Rządowego OECD (DGI), a także analizę każdego z wymiarów Cyfrowej Ramy Polityki Rządowej OECD. DGI mierzy poziom dojrzałości strategii cyfrowego rządu w oparciu o dane zebrane w ramach przeprowadzonego badania Cyfrowy Rząd 1.0. Badanie odnosiło się do każdego z sześciu wymiarów Cyfrowych Ram Polityki Rządowej OECD:  digital by design, rząd jako platforma, sektor publiczny oparty na danych, otwarte dane publiczne, popytowe podejście, proaktywność.

[2] Proces wykorzystania wiedzy użytkowników w celu rozwijania nowych produktów, usług oraz koncepcji, który bazuje na  prawdziwym zrozumieniu potrzeb użytkowników i systematycznym angażowaniu użytkowników.

[3] Rozumiana jako zdolność rządów i urzędników do przewidywania potrzeb obywateli, a także szybkie reagowanie na nie, bez zbędnych uciążliwej biurokracji. Związana jest ona ze wszystkimi pięcioma powyższymi wymiarami.