DESI 2022 – wyniki Polski w tegorocznym indeksie

W tegorocznym indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI 2022), publikowanym od 2014 r. przez Komisję Europejską, Polska uplasowała się na 24 miejscu wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Polska w DESI 2022

Komisja Europejska w badaniu dotyczącym DESI sprawdzała cztery obszary: kapitał ludzki, łączność, integrację technologii cyfrowej oraz cyfrowe usługi publiczne. Tegoroczny wskaźnik pokazał następujące wyniki za 2021 r. wśród wszystkich państw członkowskich:

Ranking indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_4560

Komisja podkreśla, że jakkolwiek zauważalny jest ogólny postęp wśród wszystkich państw członkowskich, wciąż istnieją niedobory w umiejętnościach cyfrowych, transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw oraz budowie zaawansowanych sieci 5G. Komisja dostrzega również, że państwa członkowskie w trakcie pandemii COVID-19 prowadziły skuteczne działania w zakresie cyfryzacji. Ponadto stwierdziła, że najistotniejszą poprawę wyników odnotowały Włochy, Polska i Grecja, które wdrożyły trwałe inwestycje, finansowane również ze środków europejskich, kładące wzmożony polityczny nacisk na cyfryzację.

Polska osiągnęła w tym roku ogólny wynik 40.5, podczas gdy średnia europejska wynosi 52. W poszczególnych obszarach wyniki kształtowały się następująco:


Opracowanie własne na podstawie Digital Economy and Society Index (DESI) 2022

Powyższy wykres dobrze ukazuje dysproporcje wyników Polski i średniej unijnej w poszczególnych obszarach poddawanych badaniu. Porównując jednak zagregowane wyniki Polski z ostatnich pięciu lat, Komisja zauważyła, że przekraczają one nieco średnią unijną, a tym samym właściwy jest wniosek, że Polska nadrabia zaległości w stosunku do reszty państw członkowskich UE.

Kapitał ludzki

Dane za 2022 dla Polski w obszarze kapitału ludzkiego kształtują się następująco:

Opracowanie własne na podstawie Digital Economy and Society Index (DESI) 2022

Powyższe dane pokazują, że w zakresie kapitału ludzkiego w tegorocznym rankingu, Polska plasuje się poniżej średniej w każdym z badanych obszarów. Pozostaje również na 24 miejscu wśród 27 państw Unii. 

Komisja wskazuje, że Polska kontynuuje rozpoczęte na początku pandemii wdrażanie środków w zakresie kapitału ludzkiego. Dotyczy to programów dotyczących zakupu wyposażenia dla szkół do pracy zdalnej i wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia takich zajęć, programów rozwoju kompetencji cyfrowych. Programy wspierające kapitał ludzki w zakresie cyfryzacji realizowane są nie tylko przez stronę rządową, ale również społeczną. Komisja zwraca również uwagę na cele związane z kapitałem ludzkim w polskim Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Komisja podkreśla jednak, że mimo podejmowania tych akcji, konieczne są dalsze działania, w szczególności ukierunkowane na zwiększenie liczby specjalistów ICT i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa polskiego, tak aby realizować cele założone w ramach realizacji celów założonych w Cyfrowej Dekadzie.

Łączność

W zakresie łączności, Polska na tle pozostałych państw Unii Europejskiej osiągnęła wyniki jak poniżej:


Opracowanie własne na podstawie Digital Economy and Society Index (DESI) 2022

Jak wynika z powyższych danych, w takich obszarach jak wykorzystanie stałych łączy szerokopasmowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s, zasięgu sieci światłowodowych oraz w zakresie wskaźnika cen łączy szerokopasmowych Polska plasuje się powyżej średniej unijnej, a w zakresie zasięgu sieci o bardzo dużej przepustowości wyrównuje średnią. Z kolei można z łatwością zauważyć, jak bardzo od średniej europejskiej Polska odstaje w obszarach związanych z siecią 5G, co sprawia, że ogólnie w zakresie łączności zajmuje ona wśród państw Unii w rankingu DESI 2022 dopiero 25 pozycję.  

Integracja technologii cyfrowej

W zakresie integracji technologii cyfrowej wyniki Polski za 2021 w DESI 2022 obrazuje poniższy wykres:


Opracowanie własne na podstawie Digital Economy and Society Index (DESI) 2022

W zakresie integracji technologii cyfrowych Polska zajmuje 24 miejsce wśród państw unijnych. Jak wynika z powyższych danych, wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w stosunku do średniej unijnej istnieje dużo niższy wskaźnik wykorzystania technologii cyfrowych na co najmniej podstawowym poziomie. Duża dysproporcja istnieje również ciągle w zakresie wykorzystania takich technologii jak media społecznościowe, big data, rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja czy e-faktury.

Komisja rekomenduje dalszy rozwój chmury rządowej, a także rozwinięcie systemu faktur elektronicznych, wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, by mogły lepiej wdrażać technologie cyfrowe. Istotne jest również m.in. wsparcie dla start-upów, przedsiębiorstw powstających w mniej rozwiniętych regionach. Te działania mają sprzyjać tak ukierunkowanemu rozwojowi, aby osiągnąć cele Cyfrowej dekady – m.in. osiągnięcie pułapu 90% małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących technologie cyfrowe na co najmniej podstawowym poziomie.

Cyfrowe usługi publiczne

Zestawienie danych dotyczących cyfrowych usług publicznych w odniesieniu do Polski w zakresie DESI 2022 przedstawia poniższy wykres:


Opracowanie własne na podstawie Digital Economy and Society Index (DESI) 2022

Polska pod względem cyfrowych usług publicznych zajmuje w Unii 22. miejsce i jest to jej najwyższy wynik w rankingu indeksu DESI 2022 w czterech badanych grupach. Wynik ten jest porównywalny na przykład do wyniku osiągniętego przez Niemcy, które w całym rankingu w zakresie publicznych usług cyfrowych zajmują 18. pozycję po uzyskaniu wyniku na poziomie 63,4 (Polska – 55,8),  a w całym rankingu osiągają miejsce 13. Wyższa pozycja Polski w tym względzie w znacznej mierze jest zasługą wyniku osiągniętego we wskaźniku „otwarte dane”, bowiem na tym polu Polska znacznie przewyższa średnią europejską, zajmując czwartą pozycję wśród państw ujętych w rankingu. Komisja podkreśla jednak, że dla osiągnięcia celu Cyfrowej dekady, którym jest 100% dostępność on-line wszystkich kluczowych usług publicznych do 2030 roku, należy zwiększyć wysiłki w tym zakresie.

Podsumowanie

  • W ogólnym, uwzględniającym wszystkie wskaźniki, rankingu DESI 2022 Polska zajmuje 24. pozycję, tj. czwartą od końca wśród 27 państw Unii Europejskiej.
  • W kategorii kapitał ludzki Polska zajmuje 24. miejsce wśród wszystkich państw członkowskich UE.
  • W zakresie łączności w roku 2021 roku, Polska plasuje się na 25. pozycji wśród państw Unii Europejskiej.
  • W odniesieniu do integracji technologii cyfrowych, z danych indeksu wynika, że Polska zajmuje dopiero 24. miejsce.
  • Najlepiej Polska wypada w kategorii cyfrowych usług publicznych, bowiem zajmuje 22. pozycję; w zakresie otwartych danych (wewnątrz kategorii cyfrowych usług publicznych) Polska znacznie przewyższa pozostałe państwa Unii, zajmując wysokie, czwarte miejsce w rankingu dla tego wskaźnika.