Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Sztucznej Inteligencji

14 lutego w Dzienniku Urzędowym UE opublikowany został tekst decyzji KE z dnia 24 stycznia 2024 r. ustanawiającej Europejski Urząd ds. Sztucznej Inteligencji. Zgodnie z art. 3 do zadań urzędu należy m.in. opracowywanie narzędzi, metod i poziomów odniesienia na potrzeby oceny zdolności modeli AI ogólnego przeznaczenia, monitorowanie wdrażania i stosowania przepisów dotyczących modeli i systemów AI ogólnego przeznaczenia, monitorowanie pojawiania się nieprzewidzianych zagrożeń wynikających z modeli AI ogólnego przeznaczenia, badanie ewentualnych naruszeń przepisów oraz wspieranie wdrażania przepisów dotyczących zakazanych praktyk w zakresie AI i systemów AI wysokiego ryzyka w koordynacji z odpowiednimi organami odpowiedzialnymi na mocy przepisów sektorowych.