Unia, która mierzy wyżej. Program dla Europy na lata 2019-2024

Tego roku, Ursula von der Leyen została wybrana na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. W związku ze swoją nową rolą, 16 lipca b.r. przedstawiła program dla Europy z wytycznymi na lata 2019-2024. Program ma sześć filarów z czego każdy dotyczy innego obszaru, istotnego dla współczesnej Europy:

 1. Europejski Zielony Ład
 2. Gospodarka, która służy ludziom
 3. Europa na miarę ery cyfrowej
 4. Ochrona naszego europejskiego stylu życia
 5. Silniejsza pozycja Europy na świecie
 6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej

W swoim programie przewodnicząca najwięcej uwagi poświęciła kwestiom ekologii, gospodarce, demokracji i ochronie europejskich wartości. W tych punktach nawiązała także do zagadnień dotyczących rewolucji cyfrowej, które muszą ulec zmianie jeśli Europa chce być liderem w rewolucji cyfrowej.

Jednym z priorytetów jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, które mają wprowadzać innowacje na rynku. To łączy się z poprawą warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych. Tutaj konieczne będzie zwiększenie umiejętności i kwalifikacji. Ursula von der Leyen podkreśla, że w związku ze zmianami, konieczne jest zwiększenie wysiłków w zakresie edukacji. Pozwoli to na wprowadzenie i rozwój innowacji, dzięki czemu Europa stanie się konkurencją na rynku światowym. Kluczem do tego jest m.in. zniesienie barier w dostępności edukacji, również tej cyfrowej wśród dzieci i osób dorosłych. Chcąc stać się liderem na skalę światową, musimy otworzyć się na cyfryzację. W tym zakresie rozwiązaniem może być stworzenie platformy z otwartymi kursami internetowymi. W kwestii edukacji, przewodnicząca Komisji Europejskiej wspiera także ideę Parlamentu Europejskiego dotyczącą trzykrotnego zwiększenia budżetu na Erasmus +.

Podejmowany jest też temat sprawiedliwego opodatkowania zarówno w przypadku tradycyjnych firm, jak i przedsiębiorstw cyfrowych. Ursula von der Leyen chce, aby priorytetem było opodatkowanie dużych przedsiębiorstw z branży technologicznej. Zaznaczyła przy tym, że jeżeli do 2020 r. nie zostanie wypracowane globalne rozwiązanie dotyczące sprawiedliwego podatku cyfrowego, Unia Europejska powinna działać samodzielnie.

Przewodnicząca zapowiedziała inwestycje w algorytmy, obliczenia wysokiej wydajności, obliczenia kwantowe itp. Podkreśliła, konieczność wypracowania wspólnych standardów dla technologii nowej generacji, które staną się globalną normą. W pierwszych 100 dniach urzędowania, Ursula von der Leyen planuje przedstawić przepisy zawierające europejskie podejście wobec wpływu sztucznej inteligencji na kwestie społeczne i etyczne. Zwraca uwagę, że wskazane jest uważniejsze wykorzystywanie Big Data tak, aby przyczyniały się innowacyjnych rozwiązań i zwiększały zasoby UE. Zapewniła, że priorytetem będą inwestycje w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (SI). Poza tym, zapowiedziała nowy akt prawny o usługach cyfrowych, który zaktualizuje przepisy dotyczące odpowiedzialności i bezpieczeństwa dla platform cyfrowych. Jednym z założeń jest dążenie do pełnej cyfryzacji Komisji, poprzez wprowadzenie nowych cyfrowych metod i narzędzi.

Planem na lata 2019-2024 jest także zacieśnienie współpracy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca popiera także prawo inicjatywy ustawodawczej dla Parlamentu Europejskiego. Podkreśla, że Parlament Europejski musi uzyskać pełne uprawnienia do współdecydowania. W związku z tym, zadaniem dla Europy jest określenie wspólnych norm dla walki z dezinformacją i mowy nienawiści w sieci.

 

Podsumowanie

Ursula von der Leyen przedstawiła program dla Europy z wytycznymi na lata 2019-2024, główne priorytety w zakresie Jednolitego Rynku Cyfrowego to:

 • Edukacja cyfrowa zarówno dzieci jak i osób dorosłych jest kluczem do stania się liderem na skalę światową
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw technologicznych
 • Ustawodawstwo dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na kwestie społeczne  i etyczne
 • Rynek pracy zmieniający się przez transformację cyfrową wymaga rewitalizacji sposobu nauczania
 • Europa powinna stworzyć wspólne normy walki z dezinformacją i mową nienawiści

 

Dokument do pobrania: Mój program dla Europy