Ramy decyzji w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej członkom

17 maja Rada Unii Europejskiej ustanowiła ramy dla decyzji w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim. Nowe przepisy umożliwią nakładanie sankcji na osoby fizyczne i podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie lub usiłowanie przeprowadzenia cyberataków na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Decyzja ma zastosowanie do cyberataków wywołujących poważne skutki, które stanowią lub mogą stanowić zewnętrze zagrożenie dla Unii, w szczególności do ataków: przygotowanych poza terytorium Unii lub przeprowadzanych spoza terytorium Unii; wykorzystujących infrastrukturę znajdującą się poza terytorium Unii; przeprowadzanych przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, które mają siedzibę lub prowadzą działalność poza terytorium Unii lub są przeprowadzane przy wsparciu lub na zlecenie osoby fizycznej, prawnej, podmiotu lub organu, które prowadzą działalność poza terytorium Unii.

Dokument do pobrania: Council decision of concerning restrictive measures against cyber-attacks