#Polskie5G – kolejny krok do sieci nowej generacji w Polsce

Opracowanie modelu biznesowego dla spółki #Polskie5G ­­to główne założenie memorandum podpisanego przez Polski Fundusz Rozwoju, Exatel oraz przedstawicieli  operatorów: T-Mobile, Orange, Polkomtel. Spółka #Polskie5G miałaby być hurtowym operatorem ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci 5G w paśmie 700 MHz, która zapewniałaby dostęp do usług 5G w całej Polsce.

Zaproponowany model zakłada, że to państwo, poprzez spółkę celową, byłoby właścicielem  jednolitej infrastruktury dla pasma 700 MHz. A zatem to państwo decydowałoby np. jakie firmy będą dopuszczone do tworzenia sieci 5G w Polsce. Takie rozwiązane mogłoby pozwolić na obniżenie kosztów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, co przełożyłoby się na konkurencyjne ceny usług. Ważną częścią podpisanego memorandum jest również konieczność zapewnienia wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wypracowaniem uzgodnień zajmą się teraz grupy robocze. Efekty ich prac zostaną przekazane premierowi i ministrowi cyfryzacji.

Źródło: Polskie 5G nabiera kształtów

Polska

Podpisane memorandum stanowi kolejny krok na drodze do stworzenia sieci 5G w Polsce. W sierpniu 2019 roku Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. We wrześniu tzw. megaustawę podpisał Prezydent RP Andrzej Duda. Nowe przepisy mają usunąć istniejące bariery administracyjno-prawne, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych.

Nowe prawo ma sprawić, że proces inwestycyjno-budowlany związany z budową sieci szerokopasmowych będzie krótszy i prostszy. Spadną koszty inwestycji, a operatorzy będą mogli w większym stopniu wykorzystywać infrastrukturę techniczną. Ustawa zakłada także powołanie Funduszu Szerokopasmowego, z rocznym budżetem 140 mln. zł. Środki te posłużą m.in. na dofinansowanie budowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnych.

Źródło: Megaustawa na biurku Prezydenta

Unia Europejska

Sieć 5G stanowi również szczególny obszar zainteresowania Unii Europejskiej. W lipcu 2019 roku 24 państwa członkowskie UE przedłożyły krajowe oceny ryzyka związane z wprowadzeniem 5G. Obejmowały ona przegląd:

  • głównych zagrożeń i podmiotów mających wpływ na sieci 5G;
  • stopnia wrażliwości elementów i funkcji sieci 5G;
  • różnych rodzajów podatności na zagrożenia, w tym zagrożenia techniczne i inne, np. potencjalnie związane z łańcuchem dostaw 5G.

Przygotowanie takich ocen wynikało z zalecenia KE w sprawie wspólnego europejskiego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G z marca 2019 roku.

Źródło: Bezpieczeństwo sieci 5G

Kolejnym krokiem było opublikowanie w październiku przez państwa członkowskie wraz z Komisją i Agencją Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) sprawozdania dotyczącego unijnej skoordynowanej oceny ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem w sieciach piątej generacji (5G). Wskazano w nim główne rodzaje i źródła zagrożenia, potencjalne słabości oraz strategiczne czynniki ryzyka.

Dokument podkreśla, że zagrożenia dla bezpieczeństwa związane są głównie z innowacjami wykorzystanymi w nowej technologii (oprogramowanie i szerokim zakres aplikacji i usług), a także rolą dostawców w tworzeniu i eksploatacji sieci 5G oraz stopniem uzależnienia od indywidualnych dostawców. Wśród możliwych zagrożeń związanych z uruchomieniem sieci 5G wymienia się np.:

  • zwiększenie wrażliwości na ataki (większa liczba potencjalnych punktów wejścia dla atakujących). Niektóre elementy wyposażenia sieci lub funkcje mogą stać się bardziej podatne;
  • zwiększenie zagrożenia z powodu dużej zależności od dostawców – dlatego szczególnie ważnym elementem staje się profil ryzyka poszczególnych dostawców;
  • zagrożenia dla dostępności i integralności siecistaną się głównym przedmiotem obaw związanych z bezpieczeństwem.

Pobierz: EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks Report

Żeby uzupełnić sprawozdanie państw członkowskich, Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) kończy pracę nad analizą krajobrazu zagrożeń związanych z sieciami 5G. Zostaną w niej szczegółowo opisane niektóre aspekty techniczne zawarte w sprawozdaniu.

Źródło: Państwa członkowskie publikują sprawozdanie dotyczące unijnej skoordynowanej oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem sieci 5G

  • Do końca 2019 r. grupa współpracy (NIS Cooperation Group) powinna przedstawić zestaw narzędzi, które mają pomóc eliminować zidentyfikowane zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa na szczeblu krajowym i unijnym.
  • Do końca 2020 roku sieć 5G powinna zostać uruchomiona przez państwa członkowskie UE w co najmniej jednym dużym mieście.
  • Do 2025 roku państwa członkowskie mają zapewnić szerokie pokrycie siecią 5G na głównych szlakach transportowych i obszarach miejskich.

NATO

Sojusz Północnoatlantycki również traktuje sieć 5G jako jeden z priorytetów. Podczas spotkania ministrów obrony NATO w październiku 2019 roku, przyjęto nowe wymagania dotyczące odporności cywilnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym 5G. Ministrowie zgodzili się, że powinny one obejmować dokładną ocenę ryzyka i podatności na zagrożenia (identyfikacja cyberzagrożeń czy konsekwencje własności zagranicznej).

Źródło: Defence Ministers set the stage for meeting of NATO leaders in London