Pakiet jednej waluty

28 czerwca Komisja Europejska przedstawiła dwa wnioski w ramach „pakietu jednej waluty” zapewniające obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość dalszego dostępu do banknotów i monet euro i płacenia nimi w całej strefie euro oraz ustanawiające ramy prawne dla euro w formie cyfrowej, które Europejski Bank Cyfrowy może emitować w przyszłości obok gotówki. Pierwszy z projektów ma na celu zagwarantowanie stałej i powszechnej akceptacji gotówki w całej strefie euro, a także zapewnienie powszechnej akceptacji płatności gotówkowych i dostępu do gotówki. Tekst wniosku TUTAJ. Z kolei przepisy w ramach drugiego projektu określają ramy prawne i zasadnicze elementy cyfrowego euro, które po przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę umożliwiłyby Europejskiemu Bankowi Centralnemu wprowadzenie cyfrowego euro jako powszechnie stosowanego i dostępnego środka płatniczego. EBC będzie decydować o tym, czy i kiedy wyemitować cyfrowe euro. Tekst wniosku dostępny TUTAJ. Więcej informacji pod TYM LINKIEM.

Tego samego dnia Komisja Europejska przedstawiła dwa wnioski dotyczące wprowadzenia płatności i szeroko rozumianego sektora finansowego w erę cyfrową. Po pierwsze, KE zaproponowała rewizję dyrektywy w sprawie usług płatniczych (Payment Services Directive 3, PSD3) i ustanowienie rozporządzenia w sprawie usług płatniczych (Payment Services Regulation, PSR). W ramach tego zaproponowano pakiet środków, wśród których znalazły się m.in. przepisy mające na celu zwalczanie i ograniczanie oszustw płatniczych, wzmocnienie praw konsumentów (np. w przypadku tymczasowego zablokowania ich środków) czy poprawę funkcjonowania otwartej bankowości. Z kolei drugim elementem proponowanego pakietu jest wniosek ustawodawczy dotyczący ram dostępu do danych finansowych, wprowadzający m.in. standaryzację wymaganych interfejsów technicznych w ramach systemów udostępniania danych finansowych. Więcej informacji pod TYM LINKIEM. Teksty nowych wniosków dostępne są TUTAJTUTAJTUTAJ.