Pakiet decyzji Komisji wobec braku środków transponujących prawo unijne

25 stycznia Komisja przyjęła pakiet decyzji dotyczących braku powiadomienia przez państwa członkowskie o środkach podjętych w celu transpozycji dyrektyw UE do prawa krajowego. Wśród dyrektyw z zakresu IT i cyberbezpieczeństwa znajduje się dyrektywa 2022/2380 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu radiowego (tzw. dyrektywa o ładowarkach). Polska znajduje się wśród piętnastu państw, które nie zgłosiły krajowych środków transponujących tę dyrektywę w terminie do 28 grudnia 2023 r. Państwa mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwania do usunięcia uchybienia i dokończenie transpozycji. Więcej informacji TUTAJ.