Opracowanie założeń nowych Krajowych Ram Interoperacyjności

Minister Cyfryzacji wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego do przygotowania założeń nowych Krajowych Ram Interoperacyjności. „Zadaniem Zespołu jest przygotowanie założeń nowego aktu wykonawczego wydawanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), a w szczególności przygotowanie założeń nowych Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.”