Opinia EIOD w sprawie AI Act

24 października Europejski Inspektor Ochrony Danych opublikował opinię z własnej inicjatywy w sprawie aktu o sztucznej inteligencji (AI Act). Jak wskazano, niezwykle ważne jest, aby nowe rozporządzenie zakazywało stosowania systemów sztucznej inteligencji, które stwarzają niedopuszczalne ryzyko dla osób fizycznych i ich praw podstawowych. Obejmuje to zakaz automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w przestrzeni publicznej i kategoryzację osób na podstawie ich cech biometrycznych. EIOD jest gotowy przyjąć rolę jednostki notyfikowanej i organu nadzoru rynku AI w UE. W tym kontekście zwraca się o sprecyzowanie w akcie jego roli, zadań i uprawnień. EIOD uważa również, że osobom fizycznym korzystającym z systemów sztucznej inteligencji należy zapewnić prawo do złożenia skargi do właściwego organu, w przypadku naruszenia AIA przez dostawców i użytkowników systemów AI. Więcej TUTAJ.