Niemiecka prezydencja w UE

1 lipca rozpoczyna się niemiecka prezydencja w UE, która potrwa do końca 2020 roku. Hasło przewodnie prezydencji brzmi „Razem na rzecz ożywienia” (Together for Europe’s recovery), a jej wiodącym tematem będzie przezwyciężenie konsekwencji pandemii.

4 obszary priorytetowe niemieckiej prezydencji w UE:

– Przezwyciężenie spowolnienia gospodarczego spowodowanego COVID-19.

– Porozumienie ws. funduszu odbudowy oraz wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

– Negocjacje porozumienia z Wielką Brytanią

– Kontynuacja kwestii związanych z Zielonym Ładem, polityką migracyjną, cyfryzacją i rolą Europy w świecie.

Program niemieckiej prezydencji został podzielony na 6 obszarów:

  1. Europejska odpowiedź na pandemię COVID-19
  2. Silniejsza i bardziej innowacyjna Europa
  3. Sprawiedliwa Europa
  4. Zrównoważony rozwój
  5. Bezpieczeństwo i wartości europejskie
  6. Skuteczna Europa w przestrzeni międzynarodowej

Kwestie cyfrowe w prezydencji niemieckiej

Program niemieckiej prezydencji podkreśla kluczową rolę transformacji cyfrowej i Jednolitego Rynku Cyfrowego w odbudowie europejskiej gospodarki po kryzysie. Zwraca również uwagę na konieczność zabezpieczenia danych i systemów IT, wykorzystywanych w aplikacjach wspierających zwalczanie pandemii.

Dezinformacja

Silnie akcentowany jest temat dezinformacji i potrzeba wzmocnienia odporności społeczeństwa na fałszywe i wprowadzające w błąd informacje w sieci. Kluczowym dokumentem w tym obszarze ma być Europejski plan działania na rzecz demokracji (EU Democracy Action Plan) zapowiedziany w nowej Strategii UE 19 lutego 2020 roku.

Suwerenność cyfrowa

Suwerenność cyfrowa to jeden z motywów przewodnich. Podkreślana jest konieczność zapewnienia rozwoju takich technologii jak Sztuczna Inteligencja i komputery kwantowe, z uwzględnieniem europejskich wartości, bezpieczeństwa i z poszanowaniem uczciwej konkurencji. Oznacza to konieczność monitorowania i wzmacniania umiejętności cyfrowych w Europie, a także stworzenie wydajnej, suwerennej i odpornej europejskiej infrastruktury cyfrowej (np. europejskiej chmury).

Konieczność wykorzystywania przez Europę szansy jaką niesie za sobą rozwój nowoczesnych technologii jest szczególnie akcentowany w kontekście stymulowania ożywienia gospodarczego po pandemii, a także modernizacji niektórych sektorów (np. wykorzystanie SI w służbie zdrowia, czy aplikacji w walce z COVID-19).

Dane

W europejskiej polityce danych niemiecka prezydencja zamierza skoncentrować się na innowacji, dostępie do danych, kompetencjach, bezpieczeństwie i możliwościach wykorzystania danych. Ważną kwestią są zawarte w Europejskiej Strategii Danych (European Data Strategy) europejskie przestrzenie danych. Ponadto prezydencja chce kontynuować debatę na temat wykorzystywania wysokiej jakości zbiorów danych dla usług cyfrowych, a w szczególności stworzyć projekt procedury wykorzystania danych medycznych. Podkreślana jest także potrzeba promowania dzielenia się danymi w sektorze rolniczym i transportowym, oraz konieczność zapewnienia obywatelom ochrony danych przechowywanych na urządzeniach końcowych – poprzez stworzenie odpowiednich wymogów prawnych i wypracowanie standardów.

Umiejętności cyfrowe i włączenie cyfrowe

Niemiecka prezydencja zamierza realizować postanowienia nowej Strategii UE w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, zapewnieniu godnej pracy i zabezpieczenia społecznego na rynku pracy przyszłości, a także podjęcia działań na rzecz budowania umiejętności cyfrowych. Kluczowym dokumentem w tym obszarze będzie nowy Plan działania na rzecz edukacji cyfrowej (Digital Education Action Plan).

Bezpieczeństwo

Prezydencja zapowiada działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa UE. Jednym z działań jest współpraca międzynarodowa na rzecz zwalczania przestępstw ponad granicami, między innymi z wykorzystaniem dowodów elektronicznych. Kolejnym – troska o cyberbezpieczeństwo poprzez wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi, szczególnie w odniesieniu do ochrony infrastruktury krytycznej. Istotnym elementem jest wciąż kwestia certyfikacji cyberbezpieczeństwa.