Europejski Akt o Wolności Mediów

16 września Komisja Europejska przyjęła Europejski Akt o Wolności Mediów (European Media Freedom Act, EMFA). Stanowi on zbiór przepisów, których zadaniem jest ochrona pluralizmu i niezależności mediów w UE. EMFA ma zapewnić, media – publiczne i prywatne – będą mogły łatwiej działać ponad granicami na rynku wewnętrznym UE, bez nadmiernej presji i z uwzględnieniem cyfrowej transformacji przestrzeni medialnej. W dokumencie podjęto siedem kluczowych tematów związanych z wolnością mediów, tj.: 

  • Ochrona niezależności redakcyjnej – zobowiązanie państw członkowskich do poszanowania wolności redakcyjnej dostawców usług medialnych i poprawy ochrony źródeł dziennikarskich.  
  • Niestosowanie oprogramowania szpiegującego przeciwko mediom. 
  • Niezależność mediów publicznych – finansowanie mediów publicznych powinno być odpowiednie i stabilne, aby zapewnić niezależność redakcyjną.  
  • Testy pluralizmu mediów – zobowiązanie państw członkowskich do oceny wpływu koncentracji na rynku mediów na pluralizm mediów i niezależność redakcyjną.  
  • Przejrzystość reklamy publicznej – nowe wymogi dotyczące przydzielania reklam państwowych mediom, tak aby było ono przejrzyste i niedyskryminujące.  
  • Ochrona treści medialnych w Internecie – zabezpieczenia przed nieuzasadnionym usuwaniem treści medialnych stworzonych zgodnie z normami zawodowymi.  
  • Nowe prawo użytkownika do dostosowania oferty medialnej – prawo do personalizacji oferty medialnej na urządzeniach i interfejsach, co umożliwi użytkownikom zmianę ustawień domyślnych w celu odzwierciedlenia ich własnych preferencji. 

Komisja zaproponowała również utworzenie nowej Europejskiej Rady ds. Usług Medialnych, złożonej z krajowych organów ds. mediów. Ma ona za zadanie promować skuteczne i spójne stosowanie unijnych ram prawa medialnego. Będzie również mogła wydawać opinie na temat krajowych środków i decyzji mających wpływ na rynki medialne. Będzie również koordynować krajowe środki regulacyjne dotyczące mediów spoza UE w celu zapewnienia, aby media te nie obchodziły przepisów obowiązujących w UE.