Biała księga w sprawie Sztucznej Inteligencji

19 lutego Komisja Europejska opublikowała „Białą księgę w sprawie Sztucznej Inteligencji”, (ang. White Paper on Artificial Intelligence A European approach to excellence and trust – do pobrania). Dokument opisuje nowe europejskie podejście do rozwoju Sztucznej Inteligencji oparte na kryteriach doskonałości i zaufaniu.

„Biała księga” nie jest aktem prawnym, ale zbiorem pomysłów i idei, które mogą wyznaczyć kierunek przyszłych zmian legislacyjnych w obszarze Sztucznej Inteligencji w Unii Europejskiej. Komisja Europejska zdecydowanie wspiera podejście rozwoju sztucznej inteligencji zorientowane na człowieka. Zdaniem Komisji ustanowienie ram prawnych, które zapewnią etyczny rozwój sztucznej inteligencji i zagwarantują nadrzędną rolę człowieka jest konieczne dla zachowania bezpieczeństwa tej technologii. „Biała księga” odwołuje się do dwóch kluczowych kryteriów Sztucznej Inteligencji: doskonałości (ecosystem of excellence) i zaufania (ecosystem of trust). Przyjęcie kryterium doskonałości ma doprowadzić do utworzenia jednolitych ram prawnych Sztucznej Inteligencji na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. Rozwijanie drugiego kryterium ma zwiększyć zaufanie społeczne do Sztucznej Inteligencji.

Wraz z publikacją „Białej księgi” rozpoczął się proces konsultacji dokumentu ze środowiskiem akademickim, biznesowym i społeczeństwem obywatelskim. Konsultacje zakończą się 19 maja 2020r.

Szersza analiza dokumentu dostępna pod LINKiem