Zakończenie ćwiczenia EU Integrated Resolve 2022

18 listopada zakończyły się ćwiczenia EU Integrated Resolve 2022. Celem ćwiczeń, w których udział wzięły państw członkowskie Unii Europejskiej wraz z NATO było sprawdzenie gotowości i zdolności do skutecznego zarządzania złożonymi transgranicznymi kryzysami o charakterze hybrydowym, zarówno w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Ćwiczenia trwały od 19 września i były koordynowane przez Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

Ćwiczenie składało się z dwóch faz. Pierwsza z nich dotyczyła planowania operacji wojskowej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz misji cywilnej.  Druga faza, prowadzona od 14 do 18 listopada, miała za zadanie skonfrontować UE z symulacją różnych zagrożeń hybrydowych. W tej części uczestniczyły instytucje UE, agencje i organy UE oraz 20 państw członkowskich.

Drugi etap ćwiczenia dotykał samego sedna procesu decyzyjnego UE i obejmował także debatę zorganizowaną na szczeblu ambasadorów państw członkowskich UE. W tej fazie symulowano również uruchomienie uzgodnień Rady dotyczących zintegrowanego reagowania na sytuacje kryzysowe na szczeblu politycznym (IPCR).

Kolejnym etapem ćwiczenia było wykonanie zaplanowanej w pierwszej fazie operacji i misji WPBiO. Obejmowało to ćwiczenia wojskowe na żywo przeprowadzone przez grupę bojową UE, HELBROC BG, dowodzoną przez Grecję i składającą się z jednostek wojskowych Bułgarii, Rumunii, Cypru, Ukrainy, Serbii i Republiki Macedonii Północnej. Jednym z elementów działań była także symulacja ewakuacji z delegatury UE.

Ćwiczenie Integrated Resolve 2022 pomogło zacieśnić współpracę UE z NATO, które równolegle z drugą fazą unijnych manewrów przeprowadziło ćwiczenia symulacyjne PACE 2022. W tym okresie personel NATO i UE wymieniał się informacjami na temat procedur podejmowania decyzji w obu organizacjach. Była to okazja do przetestowania odpowiednich procedur zarządzania kryzysowego i koordynacji na wielu poziomach.

EU Integrated Resolve 2022 stanowi cenną okazję do przetestowania reakcji UE na zagrożenia multisektorowe. Jest to szczególnie ważne w kontekście przyjęcia przez Radę w dniu 21 czerwca 2022 roku konkluzji w sprawie ram skoordynowanej reakcji UE na kampanie hybrydowe (tekst dostępny TUTAJ). Ćwiczenie to wpisuje się również w założenia przyjętego w marcu tego roku Unijnego Kompasu Strategicznego, określającego plan działania UE na rzecz wzmocnienia jej polityki bezpieczeństwa i obrony do 2030 r. Zgodnie z nim, działania na rzecz posiadania przez Unię lepszych zdolności odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia obejmują cztery sektory (prawo, wzmocnienie bezpieczeństwa, inwestycje i partnerstwo).

Podsumowanie

  • Zakrojone na szeroką skalę ćwiczenie UE jest jednym z konkretnych działań, podjętych w celu poprawy unijnych mechanizmów gotowości i reagowania oraz związanych z nimi procesów decyzyjnych.
  • Tego rodzaju działania szczególną wagę posiadaj obecnie, w obliczu bezprecedensowych wydarzeń, które wymagają jedności działań, szybkiego podejmowania decyzji oraz szybkiej, skutecznej i skoordynowanej europejskiej reakcji.