Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy – Strategia DSM

Lepszy dostęp do towarów sprzedawanych przez Internet, bezpieczny rozwój sieci i usług cyfrowych oraz cyfrowość jako siła napędowa wzrostu – to trzy główne filary, na których opiera się Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy (A Digital Single Market Strategy for Europe). Dokument został opublikowany 6 maja 2015 roku przez Komisję Europejską.

Założeniem Strategii DSM jest usuwanie barier pomiędzy państwami członkowskimi, co według szacunków KE mogłoby przynieść unijnej gospodarce 415 mld euro rocznie. Komisja szacuje, że zrealizowanie działań przedstawionych w Strategii DSM przyczyni się do wzrostu gospodarczego wewnątrz całej UE, ułatwiając jednocześnie codzienne funkcjonowanie pojedynczym obywatelom. Samo funkcjonowanie Jednolitego Rynku Cyfrowego przyczyni się natomiast do utworzenia wielu nowych miejsc pracy. Strategia DSM ma umożliwić państwom członkowskim jak najpełniejsze wykorzystanie rewolucji cyfrowej i szybki wzrost gospodarczy.

Założenia Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy

Założenia strategii są oparte na trzech podstawowych filarach, do których przydzielono listę konkretnych działań. Ich realizacja ma zapewnić wypracowanie jednolitych ram prawnych dla wspólnego rynku cyfrowego UE:

 1. Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorców do towarów sprzedawanych przez Internet
 2. Wprowadzenie regulacji, mających ułatwić prowadzenie transgranicznego handlu elektronicznego.
 3. Wprowadzenie transgranicznego doręczania paczek, którego jakość będzie wysoka, a koszty przystępne.
 4. Zapobieganie nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu, które ograniczało dostępność niektórych usług.
 5. Lepszy dostęp do treści cyfrowych polegający na unowocześnieniu ram praw autorskich.
 6. Zmniejszenie obciążeń i przeszkód związanych z podatkiem VAT przy sprzedaży ponad granicami.
 7. Środowisko, w którym sieci i usługi cyfrowe mogą się rozwijać
 8. Dostosowanie przepisów telekomunikacyjnych do odpowiednich potrzeb.
 9. Przegląd ram prawnych dla usług medialnych (w tym platform internetowych i pośredników), tak aby były one odpowiednio przystosowane do realiów XXI w.
 10. Wzmocnienie zaufania do usług cyfrowych i przetwarzania danych osobowych oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa;
 11. Cyfrowość jako siła napędowa wzrostu
 12. Budowanie gospodarki opartej na danych.
 13. Zwiększenie konkurencyjności dzięki interoperacyjności i normalizacji w sektorach istotnych dla funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego.
 14. Kreowanie cyfrowego społeczeństwa sprzyjające włączeniu społecznemu.

Działania związane z cyberbezpieczeństwem są prowadzone w ramach drugiego filaru.


Przypisy:

[1] 6 maja 2015 roku Komisja Europejska opublikowała Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (A Digital Single Market Strategy for Europe).


TAGI Strategia, Unia Europejska,