Skoordynowany Plan dla Sztucznej Inteligencji

7 grudnia 2018 r. KE opublikowała Skoordynowany Plan dla Sztucznej Inteligencji [1]. Dokument podejmuje siedem głównych zagadnień:

1.Wspólne cele i wysiłek na rzecz AI

Komisja zaprezentowała ramy dla krajowych strategii sztucznej inteligencji i zachęciła kraje członkowskie, aby do połowy 2019 roku każde z nich przyjęło taką strategię. W dokumentach powinny się znaleźć m.in. informacje na temat funduszy przeznaczonych na rozwój AI. KE szczególnie zależy, żeby środki na rozwój AI w Europie, ze strony sektora publicznego i prywatnego, osiągnęły poziom 20 mld euro rocznie.

2. Partnerstwa publiczno-prywatne, finansowanie start-upów oraz innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw

KE podkreśliła konieczność ścisłej współpracy sektora prywatnego i publicznego, zwłaszcza w kontekście badań naukowych oraz tworzenia nowych technologii i zastosowań dla AI. Dlatego szczególny nacisk ma być położony na współpracę biznesu i ośrodków akademickich. Komisja przewidziała także, że w 2020 roku przeznaczy 100 mln euro na działalność start-upów i innowacyjnych firm w dziedzinie AI.

3. Wzmacnianie wiarygodności AI i związanych z nią rozwiązań technologicznych

Aby wspierać współpracę pomiędzy najlepszymi zespołami badawczymi w Europie, KE zapowiedziała utworzenie sieci centrów doskonałości w zakresie badań nad AI. Dodatkowo KE planuje rozbudowanie Digital Innovation Hub w stronę sztucznej inteligencji, za kluczowe uznając sektory rolnictwa, inteligentnych miast i autonomicznych samochodów.

4. Dostosowywanie programów i systemów szkolnych do wyzwań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji

Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że konieczne jest nabywanie nowych kompetencji, zarówno przez osoby młode, wciąż się uczące, jak i te które funkcjonują już na rynku pracy. Dlatego ważne jest stymulowanie nauki przez całe życie oraz wykształcenie kadr, które będą odpowiadać za implementację rozwiązań z zakresu AI. Komisja zapowiedziała wspieranie programów magisterskich i doktorskich poprzez tworzenie programów badawczych.

5. Budowa europejskiej przestrzeni danych niezbędnej dla AI w Europie

KE podkreśliła, że dalszy rozwój AI wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury oraz dobrze funkcjonującego ekosystemu danych, opartego na zaufaniu. W 2020 r. Komisja będzie rozwijała wspólną bazę danych obrazów diagnostycznych z sektora zdrowia. Dodatkowo wspierane będą także rozwiązania AI w zakresie cyberbezpieczeństwa.

6. Opracowanie wytycznych etycznych i zapewnienie ram prawnych sprzyjających innowacjom

KE zaznaczyła, że rozwój sztucznej inteligencji w Europie musi następować w sposób etyczny  i zgodny z prawami człowieka. Dlatego w marcu 2019 roku przedstawiona zostanie ostateczna wersja Wytycznych w Zakresie Rozwoju i Wykorzystania Sztucznej Inteligencji.

7. Aspekty związane z bezpieczeństwem AI

Zdaniem Komisji niezwykle ważne jest rozpatrywanie aspektów bezpieczeństwa związanych z AI w trzech aspektach:

  • wspieranie sektora bezpieczeństwa przez rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji;
  • ochrona technologii AI przed atakami i zagrożeniami cyberbezpieczeństwa;
  • zaadresowanie potencjalnych nadużyć w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji.

Przypisy:

[1] Coordinated Plan on Artificial Intelligence