Rozporządzenie ws. zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa

3 października 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Rozporządzenie określa szczegóły pracy Kolegium powołanego w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r.

Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów. Przewodniczy mu Prezes Rady Ministrów, a w jego skład wchodzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw informatyzacji, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw zagranicznych, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz minister odpowiedzialny za koordynację działalności służb specjalnych. W posiedzeniach Kolegium uczestniczą dodatkowo Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo jego zastępca oraz Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Tryb pracy Kolegium

Członkowie Kolegium spotykają się na posiedzeniach w terminach określonych w planie pracy. Istnieje jednak możliwość zwołania posiedzenia w innym terminie na wniosek przewodniczącego, sekretarza lub członka Kolegium. W trakcie posiedzenia możliwe jest również wprowadzenie do porządku obrad sprawy nieprzewidzianej.

Posiedzenia Kolegium mogą zostać utajnione w części lub całości. W zależności od tematyki obrad, w posiedzeniach mogą brać udział przewodniczący właściwych komisji sejmowych, przedstawiciele organów państwowych, organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, a także inne osoby, których uczestnictwo jest niezbędne. Przewodniczący Kolegium określa, które z osób będą obecne na całości lub określonej części posiedzenia.

Stanowisko Kolegium

Kolegium wyraża swoje stanowisko w formie rekomendacji lub opinii. Stanowisko ustala się w wyniku głosowania, a o jego treści decyduje większość głosów. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Protokół z posiedzeń Kolegium

Z każdego posiedzenia Kolegium sporządza się protokół uwzględniający: porządek obrad, listę obecności, zgłoszone wnioski, przyjęte stanowisko, dokumenty stanowiące przedmiot obrad, stenogram z pełnym zapisem przebiegu posiedzenia. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz. Osoby uczestniczące w spotkaniu, w ciągu siedmiu dni mogą wnieść sprostowania do zamieszczonych w protokole sformułowań, które zostaną umieszczone w aneksie do protokołu.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Kolegium może powołać doraźny do rozpatrzenia konkretnej sprawy.

Obowiązki sekretarza Kolegium

Sekretarz Kolegium odpowiada za część organizacyjną prac, a także wykonywanie zadań wynikających z decyzji przewodniczącego oraz przyjętych przez Kolegium rekomendacji i opinii. Obowiązki sekretarza to: przygotowanie projektu planu prac Kolegium, koordynacja przygotowania i dostarczenia materiałów, informowanie o terminach posiedzeń, przygotowanie analiz materiałów i dokumentów, sporządzanie i udostępnianie protokołów, prowadzenie rejestru rekomendacji i opinii Kolegium, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, zapewnienie sprawnej obsługi posiedzeń, a także przygotowanie projektu rocznego sprawozdania z działalności Kolegium i wykonywanie innych zadań zleconych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 3 października 2018 r.


TAGI Polska, Prawo, Rozporządzenia,