Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach zagrożeń

27 sierpnia Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Rozporządzenie  ustala tryb sporządzenia planu działania na wypadek sytuacji szczególnych zagrożeń do których zobowiązani są przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Określa organy uzgadniające plan działania, rodzaje przedsiębiorców obowiązanych do uzgadniania zawartości planu oraz przedsiębiorców, którzy nie podlegają konieczności sporządzenia planu działania. Zmiany, wprowadzone w nowym rozporządzeniu dotyczą wprowadzenia obowiązku sporządzenia jednego planu dla obszaru wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, a także zmniejszają obciążenia względem mniejszych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Rozporządzenie weszło w życie 28 sierpnia 2020 r., a jego treści udostępniona została w Dzienniku Ustaw.

Pod koniec sierpnia weszły nowe przepisy dotyczące przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zostali oni zobowiązani do wykonania całościowych planów działania na wypadek sytuacji szczególnych zagrożeń. Ponadto rozporządzenie określiło organy uzgadniające plan działania, rodzaje przedsiębiorców obowiązanych do uzgadniania zawartości planu oraz przedsiębiorców, którzy nie podlegają konieczności sporządzenia planu działania.

Prawodawca rozumie sytuacje w których przedsiębiorca jest zobowiązany do podjęcie szczególnych, wcześniej zaplanowanych działań jako: sytuacje kryzysowe, stany nadzwyczajne, a także bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcy lub świadczonych przez niego usług.

W rozporządzeniu zawarto szczegółowe wytyczne co do sporządzenia planu zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej.

Plan działania – formalności

Zadaniem przedsiębiorcy jest sporządzenia planu działania obejmującego zakres wykonywanej przez niego działalności telekomunikacyjnej, dla faktycznego obszaru wykonywania tej działalności, w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej bądź od dnia upływu aktualizacji okresowego planu sporządzonego na podstawie dotychczasowych przepisów.

Projekt planu powinien zostać wysłany do organów uzgadniających w formie dokumentu elektronicznego, a jeżeli nie ma takiej możliwości to w formie papierowej. Organy uzgadniające[1] plan mają okres 30 dni na jego zatwierdzanie, odrzucenie bądź wyznaczenie terminu jego uzupełnienia, nie krótszy jednak niż 14 dni. Ponadto przedsiębiorcy są zobowiązani do aktualizacji planu nie rzadziej niż raz na trzy lata, chyba że wcześniej nastąpiły istotne zmiany wpływające na zmianę sposobu i formę realizacji planu.

Plan działania – merytoryka

Przedsiębiorca telekomunikacyjny sporządzający plan dokonuje analizy i oceny:

 1. zagrożeń środowiskowych lub fizycznych na terytorium w którym wykonuje działalność wraz z ich wpływem na bezpieczeństwo infrastruktury telekomunikacyjnej,
 2. bezpieczeństwa i integralności wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczonych usług, w tym ochrony przed wystąpieniem incydentów wymienionych w ustawie o ksc,
 3. potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego:
  • podmiotów i służb wykonujących zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności,
  • podmiotów i służb wykonujących zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego.


Dokonując powyższych analiz i ocen przedsiębiorca bierze pod uwagę zarówno dane udostępnione przez właściwych terytorialnie wojewodów; organy uzgadniające plan lub inne organy administracji rządowej wskazane przez organy uzgadniające plan, a także na podstawie własnych danych o zaistniałych w przeszłości naruszeniach bezpieczeństwa.

Prawidłowo sporządzony plan powinien zawierać:

 • dane przedsiębiorcy,
 • dane osób sporządzających plan wraz z określeniem zakresu ich kompetencji (stanowisko, adresy, numer telefonu, e-mail),
 • wykaz przeprowadzonych uzgodnień wraz z potwierdzeniem ich dokonania przez organy uzgadniające plan,
 • szczegółowy opis działalności telekomunikacyjnej przedsiębiorcy wraz z opisem przewidywanych skutków ich zakłóconego działania,
 • opis struktury organizacyjnej przedsiębiorcy z podaniem osób odpowiedzialnych w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową oraz kontaktu do nich,
 • wykaz funkcjonujących procedur, które zapewnią dostęp telekomunikacyjny innym przedsiębiorcom, zagranicznym operatorom, a w szczególności operatorom państw sąsiadujących w sytuacji szczególnych zagrożeń.
 • procedury współpracy z organami uzgadniającymi plan oraz z właściwymi podmiotami i służbami, w zakresie: utrzymania ciągłości, a w przypadku jej utraty  – odtwarzania świadczenia usług telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla właściwych podmiotów i służb
 • oraz sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania o sytuacji szczególnego zagrożenia, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem stanowisk służbowych, właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorcy oraz organów uzgadniających plan lub właściwych podmiotów i służb, zawierającym informacje o zakresie kompetencji w ramach tych stanowisk oraz dane kontaktowe: adresy lub siedziby, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej;
 • wyniki analiz i ocen ( w postaci mapy ryzyka bądź mapy zagrożeń bądź zestawie tabelarycznym)
 • procedurę udostępniania innym przedsiębiorcom lub właściwym podmiotom i służbom urządzeń telekomunikacyjnych przedsiębiorcy, niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczych, wraz ze wskazaniem dokumentu określającego tę procedurę,
 • przygotowany opis wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom,
 • charakterystykę asortymentową i ilościową rezerw przeznaczonych na utrzymanie ciągłości świadczenia usług oraz ich odtworzenia w sytuacjach szczególnych zagrożeń lub opis sposobów współpracy z dostawcami sprzętu oraz usług serwisowych i naprawczych,
 • wykaz wdrożonych systemów monitorowania i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczonych usług przed zakłóceniami i skutkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności lub incydentów oraz wykaz procedur działania i środków wdrażanych w sytuacjach szczególnych zagrożeń dla zabezpieczenia wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcy;
 • opis możliwości zasilania w energię elektryczną infrastruktury telekomunikacyjnej służącej utrzymaniu ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej albo wskazanie dokumentu określającego takie możliwości,
 • wykaz przedsięwzięć podejmowanych w zakresie przygotowań technicznych i organizacyjnych, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w działalności telekomunikacyjnej przewidzianych ustawą, wraz ze wskazaniem dokumentu normującego wprowadzanie takich przedsięwzięć;
 • informację, czy przedsiębiorca sporządza odrębny plan ochrony infrastruktury krytycznej w rozumieniu obowiązującej ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dodatkowo plan działań, który sporządza przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym powinien zawierać takie elementy jak:  spis wszystkich elementów sieci wraz ze sposobem ich funkcjonowania, wykaz umów dotyczących realizacji zadań na rzecz obronności państwa oraz w niektórych przypadkach wykaz infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z procedurami ich użycia.

Jakich przedsiębiorców nie dotyczy rozporządzenie?

Cześć podmiotów została wyłączona z konieczność sporządzenia planu działania. Dotyczy to przedsiębiorstw i działalności gospodarczych, których dochód w poprzedzającym roku był mniejszy niż 10 mln złotych lub którego dotyczy jedno z poniższych twierdzeń:

 • który świadczy usługi wyłącznie polegające na udogodnieniach towarzyszących[2],
 • który świadczy usługi tylko na terenie nie większym niż powiat(z wyłączeniem miast powiatowych),
 • który dostarcza wyłącznie sieć lub łącze telekomunikacyjne dzierżawione od innych przedsiębiorców,
 • który wyłącznie świadczy usługi świadczonej przez innego dostawcę usług,
 • który  świadczy usługi polegającą wyłącznie na rozprowadzaniu lub rozpowszechnianiu programów radiofonicznych lub telewizyjnych,
 • który świadczy usługi polegającą wyłącznie na świadczeniu usług dostępu do sieci Internet za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej obsługującej do 1000 zakończeń sieci posiadających własny adres IP,
 • który nie posiada własnej sieci telekomunikacyjnej i usługi świadczy korzystając z sieci innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Wszystkie powyższe wyłączenia nie dotyczą przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Rozporządzenie weszło w życie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Podsumowanie:

 1. 27 sierpnia Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
 2. Rozporządzenie określa:
  • tryb sporządzenia planu działania na wypadek sytuacji szczególnych zagrożeń do których zobowiązani są przedsiębiorcy telekomunikacyjni.
  • organy uzgadniające plan działania.
  • rodzaje przedsiębiorców zobowiązanych do uzgadniania zawartości planu.
  • przedsiębiorców, którzy nie podlegają konieczności sporządzenia planu działania.
 3. Przedsiębiorcy powinni sporządzić plan działań w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej bądź od dnia upływu aktualizacji okresowego planu sporządzonego na podstawie dotychczasowych przepisów.
 4. Cześć małych przedsiębiorców została wyłączona z konieczności przygotowania planu działania.
 5. Rozporządzenie weszło w życie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

[1] W Rozporządzeniu wymienione zostały również organy, z którymi przedsiębiorca uzgadnia plan działania. Przedsiębiorca stworzony przez siebie plan przesyła do zatwierdzenia ministrowi właściwemu oraz terytorialnemu wojewodzie. Następnie dokument powinno się przesłać prezesowi UKE. Jeżeli przedsiębiorstwo zostało zakwalifikowane jako to  o szczególnym znaczeniu dodatkowo, w pierwszej kolejności dokument powinien trafić do Ministra Obrony Narodowej oraz ministrem właściwego do spraw wewnętrznych.

[2] Według ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. udogodnienia towarzyszące należy rozumieć jako to dodatkowe możliwości funkcjonalne lub usługowe związane z siecią telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie w nich usług telekomunikacyjnych lub związane z usługą telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie tej usługi, w szczególności systemy dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach.

TAGI Polska,