Kalendarium CyberPolicy 2020

Styczeń

Data Państwo/Organizacja
Ministerstwo Obrony Narodowej uruchamia program „CYBER.MIL z klasą”, skierowany do szkół średnich.PL
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołuje zespołu ekspercki z dziedziny nowych technologii oraz ochrony prywatności.
Prace zespołu mają być związane z projektem ustawy chroniącej dzieci przed pornografią.
PL
28 stycznia (Dzień Ochrony Danych) ENISA uruchomia platformę internetową On-line tool for the security of personal data processing, która ma pomóc w poprawie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.UE
29 stycznia Komisja Europejska publikuje komunikat, w których zatwierdza wspólny zestaw narzędzi „EU Toolbox” ograniczających ryzyko związane z bezpieczeństwem sieci 5G.UE

Luty

Data Państwo/Organizacja
4 lutego ENISA publikuje dwa raporty: Standardisation in support of the Cybersecurity Certification i Standards Supporting Certification.UE
7 lutego 2020 –  NATO StratCom publikuje
raport Disinformation as a Global Problem
– Regional Perspectives.
NATO
11 lutego po raz 16 obchodzono
Dzień Bezpiecznego Internetu.
UE
19 lutego KE publikuje nową cyfrową strategię UE Shaping Europe’s digital future.UE
19 lutego Komisja Europejska publikuje Białą księgę w sprawie Sztucznej Inteligencji (ang. White Paper on Artificial Intelligence A European approach
to excellence and trust).
UE
27 lutego OECD uruchomia obserwatorium
Sztucznej Inteligencji w zakresie policy.
OECD

Marzec

Data Państwo/Organizacja
5 marca Komisja Europejska publikuje wyniki Eurobarometru Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives.UE
6 marca ENISA powołuje Grupę Roboczą, której celem będzie opracowanie schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla usług w chmurze.UE
6 marca Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłasza aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce. Dostępne są cztery ogólnopolskie rezerwacje z pasma 3,6 GHz.PL
10 marca Komisja Europejska przedstawia Nową Strategię przemysłowa dla zielonej i cyfrowej Europy, której celem jest wsparcie europejskiego przemysłu w transformacji, osiągnięciu neutralności klimatycznej oraz przyjęciu wiodącej roli w sektorze cyfrowym.UE
15 marca ENISA publikuje zalecania dotyczące cyberbezpieczeństwa w trakcie pracy zdalnej. Wytyczne są skierowane zarówno do pracowników,
jak i pracodawców.
UE
19 marca sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg publikuje raport za 2019 rok. Dokument wskazuje cyberbezpieczeństwo jako jedną z głównych zadań NATO, jakim jest obrona zbiorowa sojuszników.NATO
23 marca NASK wraz Ministrem Cyfryzacji, UKE oraz Orange Polska, Polkomtel, P4 i T-Mobile Polska przystępują do porozumienia o współpracy w zakresie szczególnej ochrony użytkowników internetu przed stronami wyłudzającymi dane, w tym dane osobowe, w okresie stanów nadzwyczajnych, m.in. stanu epidemii.PL
31 marca Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Wojskowa Akademia Techniczna uruchomiają aplikację Health Environment for Living in Pandemia (H.E.L.P.)PL

Kwiecień

Data Państwo/Organizacja
1 kwietnia NASK uruchamia kampanię #OznaczDezinfo, której celem jest podnoszenie świadomości użytkowników sieci na temat dezinformacji w zakresie pandemii COVID – 19.PL
2 kwietnia ENISA publikuje raport Roadmap on the cooperation between CSIRTS and LE.UE
6 kwietnia ENISA publikuje internetowe narzędzie Tool for the Mapping of Dependencies to International Standards, które ma na celu wsparcie operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i organów właściwych ds. cyberbezieczeństwa zdefiniowanie wzajemnych współzależności i dobrych praktyk w obszarze oceny współzależności zgodnej z normami ISO IEC 27002, COBIT5 i NIS.UE
16 kwietnia ITU publikuje raport The Global ICT Regulatory Outlook (GIRO). Raport ukazał się po raz trzeci. Stanowi analizę wpływu regulacji na kształt rynku cyfrowego.ONZ
17 kwietnia NATO ogłasza, że reagowanie na pandemię COVID-19 będzie głównym tematem NATO Innovation Challenge organizowanego przez Centrum Innowacji NATO i holenderskie Ministerstwo Obrony.NATO
24 kwietnia, decyzją Ministra Obrony Narodowej, nowym Pełnomocnikiem MON ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni zostaje szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Maciej Materka.PL
27 kwietnia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki powołuje Ministra Cyfryzacji, Marka Zagórskiego na stanowisko Pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa.PL

Maj

DataPaństwo/Organizacja
11 maja zawarte zostaje porozumienie ustanawiające ramy współpracy w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych między ITU a siecią regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg). ONZ
12 maja Prezydent RP Andrzej Duda podpisuje nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z istotnych elementów dokumentu jest cyberbezpieczeństwo, które zostało wskazane w filarze „Bezpieczeństwo państwa i obywateli”.PL
17 maja w przemówieniu wygłoszonym z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, Sekretarz Generalny ONZ podkreśla wagę technologii informacyjnych dla społeczeństwa.ONZ
18 maja Ministerstwo Cyfryzacji publikuje materiały mające usprawnić działania dotyczące budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.PL
27 maja Komisja Europejska publikuje sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, innowacji i badań. Sprawozdanie przedstawia europejskie osiągnięcia na tle reszty świata.UE
28 maja ITU opublikowało przewodnik po umiejętnościach cyfrowych Digital Skills Assessment Guidebook – kompleksowe i praktyczne narzędzie, które umożliwi państwom dokonanie oceny umiejętności cyfrowych krok po kroku.ONZ

Czerwiec

Data Państwo/Organizacja
2 czerwca Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje publiczne w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych.UE
3 czerwca Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny NATO, wydaje oświadczenie dotyczące cyberprzestępczości. Rada potępiła ataki zagrażające cyberbezpieczeństwu osób i instytucji, których praca ma kluczowe znaczenie w reakcji na pandemię.NATO
5 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji informuje o uruchomieniu cyklu szkoleń z cyberbezpieczeństwa skierowanych do pracowników samorządów i instytucji im podległych. Cykl szkoleń #CyberbezpiecznySamorząd został przygotowany wspólnie z zespołem CSIRT NASK.PL
10 czerwca Komisja Europejska wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa publikuje komunikat Tackling COVID-19 disinformation – Getting the facts right, który opisuje działania przeciwdziałające dezinformacji w czasie pandemii COVID-19. UE
8-25 czerwca odbywają się ćwiczenia CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exercise), które służą testowaniu interoperacyjności blisko 150 rozwiązań
teleinformatycznych pomiędzy przedstawicielami NATO i państwami członkowskimi.
NATO
11 czerwca ONZ publikuje raport Roadmap for Digital Cooperation.ONZ
11 czerwca Komisja Europejska publikuje coroczny raport Digital Economy and Society Index (DESI) 2020.UE
16 czerwca – IGF oficjalnie potwierdza, że tegoroczna edycja IGF 2020 odbędzie się online. Grupa MAG, która organizuje Forum, rozpoczyna już przygotowania i konsultacje odnoście najlepszej formy organizacji zdalnej konferencji. Pierwotnie IGF 2020 miał się odbyć w Katowicach. W związku z pandemią Polska będzie miała możliwość zorganizować kolejne Forum -IGF 2021. ONZ
18 czerwca Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie nowego planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.UE
22 czerwca rozpoczyna się Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS Forum 2020).IGF
24 czerwca ENISA ogłoszą utworzenie Grupy Interesariuszy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (Stakeholders Cybersecurity Certification Group, SCCG).UE
26 czerwca KE rozpoczyna konsultacje na temat rewizji dyrektywy NIS.UE
W czerwcu w ramach OCDE zostaje powołane Globalne Partnerstwo AI (Global Partnership on AI), którego celem jest zapewnienie, aby Sztuczna Inteligencja rozwijała się z poszanowaniem praw człowieka i wartości demokratycznych.OCDE

Lipiec

Data Państwo/Organizacja
1 lipca Polska rozpoczyna prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, kadencja obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku. Mottem polskiej prezydencji jest hasło „Back on track”. PL
1 lipca w Departamencie Cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczyna działanie zespół CSIRT, dedykowany dla sektora bankowego. Do zadań zespołu należy m.in. analizowanie trendów i zagrożeń specyficznych dla polskiego sektora finansowego, a także przekazywanie tych informacji do podmiotów nadzorowanych.PL
2 lipca KE informuje, że wszczyna procedurę wobec Polski w związku ze skróceniem kadencji prezesa UKE.  PL
2 lipca ENISA ogłasza konsultacje społeczne w sprawie pierwszego europejskiego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa.UE
3 lipca Szef MON podpisuje koncepcję utworzenia Eksperckiego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.PL
10 lipca Polska Agencja Prasowa informuje o złożeniu przez Ministerstwo Cyfryzacji oferty na ulokowanie w Polsce (prawdopodobnie w Warszawie) siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w kwestiach przemysłu, technologii i badań naukowych.PL
10 lipca CERT Polska publikuje raport Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu – Raport Roczny 2019 CERT Polska. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjmuje treść rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.PL
10 lipca ENISA publikuje raport Trust Services Security Incidents 2019 Annual Analysis Report.UE
10 lipca WHO publikuje draft globalnej strategii dot. cyfryzacji zdrowia na lata 2020-2024.ONZ
12 lipca wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.UE
17 lipca ENISA przedstawia nową strategię A Trusted and Cyber Secure Europe, która podkreśla kluczową rolę Agencji w osiągnięciu wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej.UE
17 lipca Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji przedstawia listę kontrolną dla godnej zaufania Sztucznej Inteligencji ALTAI.UE
24 lipca KE prezentuje nową strategię bezpieczeństwa UE na lata 2020– 2025.UE
24 lipca KE przy wsparciu ENISA i państw członkowskich UE publikuje raport 5G Toolbox Implementation Report.UE
30 lipca UE nakłada w historii sankcje przeciwko atakom teleinformatycznym.UE

Sierpień

Data Państwo/Organizacja
14 sierpnia Minister Klimatu Michał Kurtyka podpisuje umowę o dofinansowaniu ze środków unijnych z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) zadań realizowanych przez organ właściwy ds. cyberbezpieczeństwa dla sektora energii.PL
15 sierpnia ma miejsce spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z sekretarzem stanu USA Michaelem Pompeo. Podczas spotkania poruszono m.in. temat budowania sieci 5G.PL
ITU publikuje raport Women, ICT and emergency telecommunications: opportunities and constraints.ONZ
OECD publikuje nowy raport przedstawiający wspólne ramy pomiaru transformacji cyfrowej (A roadmap toward a common framework for measuring the digital economy).OECD
24 sierpnia KE informuje o rozpoczęciu konsultacji publicznych w sprawie rewizji
rozporządzenia eIDAS.
UE

Wrzesień

Data Państwo/Organizacja
2 września CSIRT GOV publikuje raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2019 r.PL
8 września rozpoczynają się konsultacje publiczne Projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.PL
8 września kończą się otwarte dla wszystkich europejskie konsultacje dotyczące planowanego pakietu działań w ramach aktu prawnego o usługach cyfrowych (DSA – Digital Services Act). UE
10 września KE publikuje ocenę wdrożenia i skuteczności Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. UE
15 września ITU publikuje 2020 ITU Radio Regulations – międzynarodowy traktat regulujący globalne wykorzystanie częstotliwości radiowych i satelitarnych. ONZ
16 września przewodnicząca Komisji UE wygłasza orędzie o stanie Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu podkreśla konieczność wdrożenia wspólnego planu na rzecz cyfrowej Europy z wyraźnie określonymi celami na rok 2030 w obszarach: łączności, umiejętności i cyfrowych usług elektronicznych.UE
Działający w ramach NASK zespół CERT Polska otrzymuje najwyższy status (Certified) w TF-CSIRT.PL

Październik

Data Państwo/Organizacja
Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjmuje Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Dokument wspiera i uzupełnia m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD.PL
6 – 7 października ma miejsce 24. edycja konferencji SECURE, organizowana przez NASK.PL
ITU publikuje wnioski z dorocznego szczytu The AI Good Global Summit, który jest organizowany przez 37 agencji ONZ we współpracy z innymi instytucjami.ONZ
OECD publikuje długo oczekiwany raport dotyczący wdrożenia globalnego podatku cyfrowego – Pillar Two Blueprint (dotyczy opracowania minimalnych przepisów podatkowych na poziomie globalnym). OCDE
20 października ENISA przy wsparciu KE, państw członkowskich oraz grupy CTI publikuje coroczny raport ENISA Threat Landscape (ETL) 2020.UE
26 października ENISA udostępnia kompleksowy zestaw narzędzi ISAC IN A BOX. ISAC IN A BOX.UE
Spółki kolejowe wraz z Instytutem Kolejnictwa oraz NASK – Państwowym Instytutem Badawczym podpisują porozumienie w sprawie powołania Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-Kolej. PL

Listopad

Data Państwo/Organizacja
9 listopada ENISA publikuje wytyczne “Guidelines for Securing the IoT – Secure Supply Chain for IoT” .UE
10 listopada Komisja Europejska przyjmuje porozumienie między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie budżetu Europy na lata 2021-2027 oraz narzędzia służącego odbudowie gospodarki – NextGenerationEU.UE
20 listopada ENISA publikuje raport Cybersecurity Stocktaking in the CAM na temat cyberbezpieczeństwa ekosystemu połączonej i zautomatyzowanej mobilności. UE
25 listopada Komisja Europejska proponuje nowe rozporządzenie dotyczące zarządzania danymi w Unii Europejskiej Data Governance Act.UE
27 listopada publikuje OECD Digital Economy Outlook 2020. W dokumencie zaprezentowano stan oraz wyzwania stojące przed gospodarką cyfrową.OECD
Kancelaria Premiera Rady Ministrów publikuje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym.PL

Grudzień

Data Państwo/Organizacja
4 grudnia Polska zostaje członkiem Globalnego Partnerstwa na rzecz Sztucznej Inteligencji i jej odpowiedzialnego rozwoju.PL
Komisja Europejska przyjmuje kompromis osiągnięty przez państwa członkowskie w sprawie rozszerzenia na platformy cyfrowe unijnych przepisów dotyczących przejrzystości podatkowej.UE
7 grudnia ENISA prezentuje raport NATIONAL CAPABILITIES ASSESSMENT FRAMEWORK.UE
9 grudnia Komisja Europejska przedstawiła strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, który wyznacza kierunek prac KE na najbliższe 4 lata. UE
11 grudnia osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie utworzenia Centrum i Sieci Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa. Centrum i sieć będą łączyć zasoby UE, państw członkowskich i przemysłu, aby poprawić zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa w technologii i przemyśle, zwiększając otwartą strategiczną autonomię UE. Siedzibą Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa zostanie Bukareszt.UE
15 grudnia Komisja Europejska przedstawiła kompleksowy zestaw przepisów dotyczących wszystkich usług cyfrowych działających w Unii Europejskiej – Akt prawny o usługach cyfrowych (Digital Services Act), który określa zasady funkcjonowania wszystkich usług cyfrowych w UE oraz Akt prawny o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act), który określa zasady funkcjonowania platform internetowych w sektorze cyfrowym.UE
TAGI Polska, Unia Europejska,