FS ISAC – europejski ISAC w sektorze finansowym

Europejskie Centrum Analizy Wymiany Informacji sektora finansowego powstało w 2008 r. z inicjatywy Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Cykliczne spotkania i wymiana informacji o incydentach wzmacniają cyberbezpieczeństwo sektora finansowego w UE. FS ISAC zapewnia współpracę i buduje zaufanie między zespołami CERT/CSIRT, instytucjami finansowymi oraz organami ścigania.

FS ISAC działa na zasadzie niezależnej organizacji, której celem jest pomoc w zapewnieniu ciągłości europejskiej infrastruktury usług finansowych oraz odporności przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Centrum wspiera również przedsiębiorców w zabezpieczeniu przed działaniami, które mogłyby znacząco wpłynąć na zdolność sektora do świadczenia usług istotnych dla funkcjonowania europejskiej gospodarki.

Do zadań FS ISAC należy m.in.:

  • śledzenie aktywności cyberprzestępczej, która jest wymierzona bezpośrednio w sektor finansowy;
  • wymiana informacji o lukach w zabezpieczeniach systemów bankowych i kart płatniczych;
  • tworzenie raportów na temat incydentów bezpieczeństwa;
  • dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami wyciągniętymi z poprzednich incydentów i zdarzeń.

Dzięki wymianie rekomendacji, dobrych praktyk i rozwiązań zastosowanych przy zwalczaniu zagrożeń i incydentów, podmioty z sektora finansowego mogą skuteczniej przygotować się do zabezpieczenia swojej infrastruktury. Współpraca pomaga każdemu z członków zwiększyć świadomość na temat potencjalnych zagrożeń oraz usprawnić system wczesnego ostrzegania o nowych zagrożeniach wewnątrz ich państw.

FS ISAC składa się z krajowych przedstawicieli sektora finansowego, narodowych i rządowych zespołów CERT, a także z reprezentantów europejskich organów i instytucji, takich jak: Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny (ECB), Europejska Rada ds. Płatności (EPC) i Europol. Ponadto FI ISAC jest wspierany przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Spotkania członków odbywają się dwa razy do roku w różnych państwach Europy. Więcej informacji na stronie FS ISAC.

TAGI Dobre praktyki, Unia Europejska,