Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji

19 lutego Komisja Europejska opublikowała „Białą księgę w sprawie sztucznej inteligencji” (ang. White paper On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust). Dokument jest częścią nowej europejskiej strategii cyfrowej, która ma przyczynić się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej. Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji nie jest aktem prawnym, ale zbiorem propozycji działań, które wyznaczają przyszły kierunek unijnych regulacji i inicjatyw w obszarze sztucznej inteligencji.

KE zakłada, że nowe ramy sztucznej inteligencji zostaną oparte na kryteriach doskonałości i zaufania. Rozwój sztucznej inteligencji ma być przede wszystkim ukierunkowany na człowieka i oparty na poszanowaniu europejskich wartości. Zdaniem Komisji Europejskiej podejście to zachęci obywateli do korzystania z nowych technologii, a przedsiębiorstwa do jej rozwijania.

Ekosystem doskonałości

Stworzenie ekosystemu doskonałości, który umożliwi bezpieczny rozwój sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka wymaga wdrożenia działań opisanych w skoordynowanym planie w sprawie sztucznej inteligencji. KE uważa, że osiągnięcie ekosystemu doskonałości będzie wymagać powołania nowego partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie sztucznej. Partnerstwo ułatwi mobilizację zasobów w całej Unii Europejskiej i przyśpieszy proces wdrażania sztucznej inteligencji, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. Aby osiągnąć ten cel konieczne będzie zacieśnienie współpracy badawczej pomiędzy państwami członkowskimi i połączenia w centrum doskonałości badawczej w dziedzinie sztucznej inteligencji. Oznacza to, że każde państwo członkowskie powinno powołać co najmniej jeden ośrodek innowacji cyfrowych wyspecjalizowany w rozwoju sztucznej inteligencji. Kolejnym pomysłem opisanym w białej księdze jest zwiększenie finansowania badań i rozwoju sztucznej inteligencji z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Na uwagę zasługuje również pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji przez organy publiczne do usprawnienia i zwiększenia wydajności procedur zamówień publicznych.

Ekosystem zaufania  

Według KE Stworzenie ekosystemu zaufania, który umożliwi bezpieczny rozwój sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka wymaga wdrożenia działań opisanych w wytycznych dotyczących etyki w zakresie wiarygodnej sztucznej inteligencji. KE zakłada, że regulacje powinny uwzględniać stopień ryzyka związany z rozwiązaniami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. Dlatego w Białej księdze znalazły się zapisy, że technologia oparta na sztucznej inteligencji powinna być surowo i przejrzyście regulowana przez człowieka, zwłaszcza w sektorach podwyższonego ryzyka. Do sektorów o podwyższonym ryzyku zaliczane są: opieka zdrowotna, transport, policja i system prawny. Biała księga zakłada również, że systemy wykorzystujące sztuczną inteligencje powinny podlegać nadzorowi i kontroli państwowej, podobnie jak inne produkty i usługi dostępne na rynku. Ważnym postulatem jest również troska o zapewnienie bezstronności zbiorów danych. Zdaniem KE, rozwiązanie to zminimalizuje ryzyko dyskryminacji pewnych grup w populacji z powodu niskiej reprezentatywności. Co ciekawe, że Biała księga zwraca uwagę na problem identyfikowania twarzy, jako jedną z funkcji systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Ponieważ obecnie obowiązujące prawo zabrania wykorzystywania sztucznej inteligencji do zdalnej identyfikacji biometrycznej, Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do debaty nad tym zagadnieniem.

Podsumowanie:

  • Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji nie jest aktem prawnym, ale zbiorem propozycji działań, które wyznaczają przyszły kierunek unijnych regulacji i inicjatyw w obszarze sztucznej inteligencji.
  • Komisja Europejska przewiduje, że nowe ramy sztucznej inteligencji zostaną oparte na kryteriach doskonałości i zaufaniu.
  • Działanie systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję może nieść ze sobą trudne do przewidzenia ryzyko, dlatego technologia ta powinna być surowo i przejrzyście regulowana przez człowieka, zwłaszcza w sektorach podwyższonego ryzyka.
  • Publiczne konsultacje Białej księgi w sprawie sztucznej inteligencji zakończą się 19 maja 2020r.

Źródło:

Brussels, 19.2.2020 COM(2020) 65 final, White Paper On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

TAGI sztuczna inteligencja, Unia Europejska,