Przeciwdziałanie treściom o charakterze terrorystycznym – projekt ustawy

21 listopada 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, wdrażający unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym. Jak wskazuje projektodawca, celem wdrożenia przepisów unijnych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego poprzez przeciwdziałanie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych oraz przyczynianie się do poprawy bezpieczeństwa publicznego w całej Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnego poszanowania praw podstawowych, takich jak wolność wypowiedzi i informacji. Projekt, uzasadnienie oraz ocena skutków regulacji dostępne TUTAJ.