Projekt przedłużenia obowiązywania Krajowych Ram Interoperacyjności

17 kwietnia projekt zmiany ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów w trybie pilnym – z pominięciem uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania oraz rozpatrzenia przez właściwe komitety. Projekt wdraża niektóre przepisy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej oraz dyrektywy radiowej. Pilny charakter procedowania związany jest z zawartymi w projekcie przepisami przedłużającymi obowiązywanie Krajowych Ram Interoperacyjności o 2 lata. Projekt oraz dokumenty towarzyszące dostępne są TUTAJ.