Rada Ministrów przyjęta projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęta projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wśród najważniejszych rozwiązań przyjętego projektu:

    • wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Dane te będą musiały być udostępniane bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API),
    • zobowiązane podmioty będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania, niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API,
    • ponownym wykorzystywaniem objęto dane badawcze w zakresie, w jakim informacje te zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej, finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym,
    • wprowadzenie nowego rozwiązania dotyczącego m.in. programu otwierania danych, sieci pełnomocników do spraw otwartości danych oraz portalu dane.gov.pl (w tym możliwości udostępniania danych przez podmioty niepubliczne np. przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe).

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.