Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

16 marca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa. Funkcje tą pełni Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Rozporządzenie obowiązuje od 21 kwietnia 2018 roku.

Głównym zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja działań oraz realizowanie polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Za zapewnienie obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej, kancelaryjno-biurowej, oraz za pokrycie wydatków związanych z działalnością Pełnomocnika odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej

 

Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane mają obowiązek współdziałania i udzielenia pomocy Pełnomocnikowi Rządu, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, zdefiniowanych jako:

 

1.    Analiza i ocena stanu cyberbezpieczeństwa na podstawie zagregowanych danych i wskaźników opracowanych przy udziale organów administracji rządowej oraz zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego działających w Ministerstwie Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym;

2.     Opracowywanie nowych rozwiązań i inicjowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym;

3.     Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa

4.     Prowadzenie i koordynowanie działań prowadzonych przez organy administracji rządowej mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z Internetu;

5.     Inicjowanie krajowych ćwiczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa;

6.     Współpraca w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi;

7.     Podejmowanie działań mających na celu wspieranie badań naukowych i rozwój technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Pełnomocnik będzie przedstawiał Radzie Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej działalności oraz analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.