Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego

Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy (A Digital Single Market Strategy for Europe) - Strategia DSM

Fundamentalnym założeniem Strategii DSM jest zniesienie ograniczeń regulacyjnych w kwestiach cyfrowych w taki sposób, aby możliwe było zbudowanie Wspólnego Europejskiego Rynku Cyfrowego. Ma to pomóc w szybszym rozwoju usług cyfrowych, a tym samym budować konkurencyjność europejskich firm. Jednym z działań związanych z DSM jest cyberbezpieczeństwo. Komisja podkreśla, że tylko bezpieczne usługi cyfrowe będą wykorzystywane przez obywateli.

Komisja Europejska opublikowała Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (A Digital Single Market Strategy for Europe) 6 maja 2015 roku

 

Założenia Strategii są oparte na trzech podstawowych filarach, do których została przydzielona lista konkretnych działań. Ich realizacja ma zapewnić wypracowanie jednolitych ram prawnych dla wspólnego rynku cyfrowego UE:

 

1)      Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorców do towarów sprzedawanych przez Internet

Aby skutecznie zrealizować założenia wynikające z pierwszego filaru, Komisja Europejska zaproponowała następujące rozwiązania:

 •  
  • - Wprowadzenie regulacji przepisów mających ułatwić prowadzenie transgranicznego handlu elektronicznego;
  • - Wprowadzenie usługi transgranicznego doręczania paczek, której jakość będzie wysoka, a koszty mają być przystępne cenowo dla każdego obywatela UE;
  • - Zapobieganie nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu, które ograniczało dostępność niektórych usług ze względu na lokalizację;
  • - Lepszy dostęp do treści cyfrowych polegający na unowocześnieniu ram praw autorskich;
  • - Zmniejszenie obciążeń i przeszkód związanych z podatkiem VAT przy sprzedaży ponad granicami;
 •  

 • 2)      Środowisko, w którym sieci i usługi cyfrowe mogą się rozwijać

 • Aby skutecznie zrealizować założenia wynikające z drugiego filaru, Komisja Europejska zaproponowała następujące rozwiązania:

 •  

- Dostosowanie przepisów telekomunikacyjnych do odpowiednich potrzeb;

- Dokonanie przeglądu ram prawnych dla usług medialnych (w tym platform internetowych i pośredników), tak aby były one odpowiednio przystosowane do realiów XXI w.;

- Wzmocnienie zaufania do usług cyfrowych i przetwarzania danych osobowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa takich usług i danych;

 •  

 • 3)      Cyfrowość jako siła napędowa wzrostu

 • Aby skutecznie zrealizować założenia wynikające z trzeciego filaru, Komisja Europejska zaproponowała następujące rozwiązania:

 •  

  • - Budowanie gospodarki opartej na danych;
  • - Zwiększenie konkurencyjności dzięki interoperacyjności i normalizacji w sektorach istotnych dla funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego;
  • - Kreowanie cyfrowego społeczeństwa sprzyjające włączeniu społecznemu.

 

KE szacuje, że zrealizowanie działań przedstawionych w Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego przyczyni się do wzrostu gospodarczego wewnątrz całej Unii Europejskiej, jednocześnie ułatwiając codzienne funkcjonowanie pojedynczym obywatelom. Jednocześnie Jednolity Rynek Cyfrowy może przyczynić się do utworzenia bardzo dużej liczby nowych miejsc pracy, a wypracowane zyski mogą sięgnąć nawet 415 mld EUR rocznie.

 

Działania związane z cyberbezpieczeństwem są prowadzone w ramach drugiego filaru.