Komunikaty Komisji Europejskiej

Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence - AI) dla Europy

25 kwietnia 2018 KE przedstawiła Komunikat w sprawie Sztucznej Inteligencji (AI). Dokument zakłada działania w dziedzinie technologii, etyki, prawa i kwestii ekonomicznych. AI została zidentyfikowana jako istotne wyzwanie strategiczne. Równocześnie KE podkreśla, że europejskie inwestycje w dziedzinie AI sięgają jedynie 2.4 - 3.2 bilionów Euro, podczas kiedy w Azji i Ameryce Północnej było to odpowiednio 6.5 - 9.7 oraz 12.1 - 18.6 bilionów Euro.

Komisja zaadresowała wyzwanie AI w trzech aspektach:

 

1. Zwiększenie zdolności technologicznej i przemysłowej UE oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach gospodarki

Najważniejszym postulatem KE jest zwiększenie wydatków na AI. Na koniec 2020 roku mają one osiągnąć 20 bilionów Euro. Wydatki te dotyczą jednak zarówno sektora prywatnego i publicznego, a KE przeznaczyła na inwestycje w zakresie sztucznej inteligencji jedynie 1,5 biliona Euro z funduszy Horyzontu 2020 (programu wspierającego rozwój i innowacje w Europie). Komisja chce wspierać przede wszystkim takie sektory, jak transport czy zdrowie.

Aby właściwie wydatkować fundusze zapowiedziano opracowanie skoordynowanego planu inwestycyjnego (wspólnie z Państwami Członkowskimi). Oprócz tego ma powstać sieć AI Excellence Centres (Centrów specjalizujących się w badaniach nad Sztuczną Inteligencją).

Komisja chce także wspierać ułatwianie dostępu do danych, przede wszystkim naukowych, tak aby innowacje mogły rozwijać się szybciej, przy pełnym wykorzystaniu już wypracowanego dorobku.

 

2. Przygotowanie się do zmian społeczno - gospodarczych związanych z rozwojem Sztucznej Inteligencji

Rozwój Sztucznej Inteligencji przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, ale spowoduje także że niektóre znane dziś zawody po prostu przestaną istnieć. Dlatego Komisja zachęca do zmian w edukacji i planuje przygotować nowe schematy szkoleniowe wraz z sektorowym blueprintem, który uwzględni wyzwania stojącego przed konkretnymi sektorami.

Ponad to KE zapowiedziała kontynuacje działań związanych z rozwojem umiejętności cyfrowych, a także przygotowanie dwóch raportów: na temat wpływu AI na edukację oraz na temat wpływu AI na rynek pracy.

 

3. Przygotowanie właściwych ram prawnych i etycznych dla rozwoju Sztucznej Inteligencji

Rozwój Sztucznej Inteligencji to także wyzwania w zakresie prawa i etyki. W związku z tym KE zapowiedziała opracowanie wytycznych w zakresie etyki oraz interpretacji Dyrektywy odnoszącej się do odpowiedzialności za produkt.