PPP

Partnerstwa Publiczno-Prywatne

Zapewnienie właściwego poziomu cyberbezpieczeństwa wymaga współpracy sektora prywatnego i publicznego. Budowa mechanizmów współpracy pomiędzy tymi sektorami to złożony i długotrwały proces, silnie związany z uwarunkowaniami prawnymi i kulturowymi.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) to zorganizowane relacje pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi, nakierowane na realizację wspólnych celów przy użyciu wcześniej zdefiniowanych lub wspólnie wypracowanych metod współpracy.

PPP to współpraca w trzech płaszczyznach:

1. Sektor publiczny - sektor publiczny;

2. Sektor publiczny - sektor prywatny;

3. Sektor prywatny - sektor prywatny.

 

PPP tworzone są z różnych powodów: ekonomicznych (np. w celu pomocy w usuwaniu barier prawnych dla rozwoju sektora prywatnego) czy legislacyjnych (współpraca we wdrażaniu regulacji prawnych). Różne są także powody przystępowania do PPP. Dla sektora publicznego jest to w pierwszej kolejności dostęp do funduszy publicznych i możliwość wpływu na krajową oraz międzynarodową legislację. Nie bez znaczenia jest także współpraca przy zwalczaniu cyberprzestępczości. Sektor publiczny decyduje się natomiast na formułę PPP przede wszystkim z powodu dostępu do wiedzy eksperckiej z zakresu funkcjonowania infrastruktury krytycznej. 

 

Przykłady PPP w dziedzinie cyberbepzieczeństwa w Europie:

Cyber Growth Partnership w Wielkiej Brytanii - powstała w celu identyfikowania barier dla rozwoju cyberbezpieczeństwa; efektem jest wzmożona aktywność rządu brytyjskiego w promowaniu brytyjskich rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Security made in Luxemburg (SMILE) w Luksemburgu - powstałe w celu zapewnienia administracji konkretnych rozwiązań w dziedzinie cyberbepzieczeństwa.

 

Poniższy graf przedstawia proces formowania się PPP w Europie